Bijlage A Beleidsplan diaconie Bijlage A Beleidsplan diaconie
BIJLAGE A Reguliere diaconale taken
 
De diaconie acht het nuttig om de reguliere, praktische taken van de diaconie (die in bepaalde tijdsfrequenties terugkeren) inzichtelijk te maken.
Daartoe kan de volgende opsomming dienen:
 
Autodienst
Gemeenteleden die slecht ter been zijn en de eredienst bij willen bijwonen kunnen gebruik maken van de autodienst. De coördinatie van de autodienst (aanzoeken vrijwilligers, opstellen rooster) gebeurt door een vrijwilliger/gemeentelid over verantwoordelijkheid en aansturing van de diaconie.
 
Kerktelefoon/Internetuitzendingen
Gemeenteleden die de eredienst (tijdelijk) niet meer in het kerkgebouw kunnen meevieren, worden in de gelegenheid gesteld via internet danwel analoge kerktelefoon de kerkdienst thuis te volgen.
De diaconie heeft daartoe een uitzendabonnement afgesloten met een provider. Ook heeft de diaconie een aantal zgn. Lucasontvangers ter beschikking die beschikbaar worden gesteld aan die gemeenteleden die geen digitale oplossing hebben voor het thuis meeluisteren.
 
Collectes
Het collecteren in de zondagse eredienst gebeurt in de Mozeskerk in twee rondgangen door twee diakenen.
De eerste collecte is bestemd voor een diaconaal doel (in eerste instantie volgens het rooster van Kerk-in-Actie / PKN, anders voor een zelf gekozen doel, soms voor eigen diaconie) en de tweede collecte is bestemd voor de kerk.
De collecten worden, volgens een rooster, geteld op de 2e maandag van de maand door twee diakenen. Hiervoor is een protocol en tellijst beschikbaar.
Het collecterooster wordt aan het eind van het voorgaande jaar in onderling overleg tussen de diaconie en de kerkenraad vastgesteld.
In uitzonderingsgevallen is er in de eredienst een extra – uitgangscollecte – vastgesteld door de diaconie.
In de 40-dagen-tijd wordt via spaardoosjes voor een door de ZWO-commissie gekozen project gespaard.
Collecteopbrengsten worden via Triade aan de gemeenteleden teruggekoppeld.
 
Giften
Wanneer giften worden ontvangen, zal dit gepubliceerd worden in Triade.
 
Bloemendienst
Iedere zondag gaat er vanuit de eredienst een bloemengroet naar een of meerdere gemeenteleden. Deze worden gekocht en geplaatst door een groep van vrijwilligers, onder aansturing en verantwoordelijkheid van de zgn. “bloemen”-diaken. De vrijwilligers nemen bij toerbeurt een maand de zondagen voor hun rekening.
De bloemen worden na de eredienst, eveneens volgens een rooster, gebracht aan een oudere boven de 80 jaar, waarbij geen rekening gehouden wordt met de verjaardag van die oudere. Het rooster neemt momenteel ongeveer 1 1⁄2 jaar de tijd om rond te komen.
Als er zieken of andere acute situaties zijn, kan de “bloemen”-diaken beslissen de bloemen daarvoor te bestemmen. Het rooster voor de ouderen verschuift dan een week. De “bloemen”-diaken beslist hierin en geeft namen door aan de scriba.
De diaconie verzorgt een rooster voor de ouderen waar de bloemen naar toe gaan en beslist over het budget.
De bloemen uit de kerk zullen na de eredienst weggebracht worden door het zgn.‘bloemenbezorgteam’. Dit team bestaat uit een aantal kerkenraadsleden aangevuld met vrijwilligers, onder toezicht van de “bloemen”-diaken.
Ook bij ziekenhuisopname of thuiskomst kan er een bloemengroet worden verzorgd.
Ook hier is de “bloemen”-diaken verantwoordelijk voor het brengen van bloemen bij mensen die in het ziekenhuis liggen.
Deze diaken zorgt ook dat er bloemen gaan naar mensen die thuisgekomen zijn, of van wie pas later vernomen wordt dat zij in het ziekenhuis gelegen hebben.
Bloemen die later namens de kerk zijn verstrekt, betekent overigens niet automatisch vermelding in kerkblad, mededelingen, etc.
Ouderen boven de 80 jaar krijgen jaarlijks rond hun verjaardag een bosje bloemen of plantje (van ongeveer 7,50 euro) door hun eigen ouderling of pastoraal assistent.
Aan kroonjaren wordt geen aparte aandacht gegeven.
Wanneer een ouderenwijk geen ouderling of assistent heeft of wanneer een “ouderen- ouderling of –assistent” langere tijd ziek wordt, zorgt de “bloemen”-diaken voor vervanging
Vanwege de algehele coördinatie van de bloemendienst heeft de “bloemen”-diaken ook zitting in het overleg van het pastoraal kernteam.
Liturgisch bloemschikken
Dit gebeurt bij bijzondere gelegenheden, zoals:
Kerst 

De 40dagentijd 

Pasen 

Pinksteren 

andere bijzondere gelegenheden (zoals laatste zondag van het kerkelijk jaar) 
Liturgisch bloemschikken gebeurt door een aantal vrijwilligers, in afwisseling.
 
Heilig Avondmaal 
De kerkenraad heeft besloten om lopend avondmaal te vieren. Op dit moment wordt dit voor een half jaar uitgeprobeerd en daarna geëvalueerd.
De diaconie draagt zorg voor de aankoop van wijn en glutenvrij brood evenals voor het klaarzetten en opruimen van de avondmaalstafel. Het uitdelen van brood en wijn zal worden gedaan door de predikant en pastoraal/kerkelijk werk(st)er en diakenen, aangevuld met enkele ouderlingen. Voor mensen die geen wijn willen/mogen gebruiken zal er druivensap beschikbaar zijn. Druivensap zal worden gedeeld door twee jeugdleden, die door de jongerenouderling zullen worden aangezocht. 
Als er dienst is in de Cederhof zal er ‘s avonds een diaken en de ouderling van dienst ook dienst doen in de Cederhof.
Indien gewenst zal er ook bij mensen aan huis avondmaal gevierd kunnen worden. Een diaken zal dan net voor de aanvang van de viering vanuit de eredienst naar het huisadres vertrekken van de aanvrager. De aanvraag voor viering van het avondmaal aan huis moet één dag vooraf worden gedaan bij de diaconie. De aanvraag wordt door de diaconie beoordeeld op haalbaarheid.
 
Kosten voor diaconaal gebruik van het kerkgebouw 
De kosten voor diaconaal gebruik van het kerkgebouw zijn voor rekening van de diaconie.
 

Verjaardagsfonds 
De kosten van het verjaardagsfonds zijn voor rekening van de diaconie. De opbrengst komt ten goede aan de zending. 
 Eén van de diakenen coördineert het werk van het verjaardagsfonds en de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.
 
Overige activiteiten / zaken
Oudere gemeenteleden, gehandicapten, eenoudergezinnen en alleenstaanden te informeren over vakantiemogelijkheden die worden aangeboden door de landelijke diaconale bureaus en hen er op te attenderen dat, indien nodig, tegemoetkoming in de kosten mogelijk is. 

Gemeenteleden (bijv. één-oudergezinnen) die dit zelf niet kunnen bekostigen de mogelijkheid bieden op kosten van de diaconie op vakantie te gaan 

Kaarsen: de paaskaars en de paaswakekaarsen worden door de diaconie besteld.
 

Paasmiddag: de coördinatie van Paasmiddag voor ouderen, samen met vrijwilligers
 
Dankdag: het organiseren van een maaltijd voor de 65 plussers.
 

Kerst attenties: de gemeenteleden van 80 jaar en ouder krijgen een kerstattentie 

Kerstmiddag: organisatie van Kerstmiddag voor ouderen, samen met de Herv. Kerk 
Kapelle en de Chr. Gereformeerde Kerk
 

Supermarktactie: coördineren en organiseren van zegelspaaractie door gemeenteleden 
samen met de Herv. Kerk van Kapelle en de Chr. Gereformeerde Kerk
 

Pinksteractie: organiseren en financieren van een extraatje voor de sociale minima uit de 
gemeente Kapelle, in samenwerking met alle kerken van de (burgerlijke) gemeente 
Kapelle

Bingo: Coördinatie van maandelijkse bingo voor alleenstaanden (september tot mei)

Coördinatie tuinieren voor de Voedselbank: samen met andere kerkelijke gemeenten 
coördineren van tuinders/tuingrond waarbij opbrengst (in natura) ten goede komt van de 
Voedselbank

Kapelse Dag: coördinatie via de ZWO-commissie van presentatie van de kerken tijdens 
de Kapelse Dag (jaarmarkt/braderie)
terug