Inhoudsopgave Inhoudsopgave
1.   Voorwoord
2.   Indeling Kringen Herv. Gemeente Kapelle
2a. Voortgezette catechisatie 12+
2b. Wat mogen/kunnen/willen/moeten wij geloven?
       Kring Ds. Deventer
2c.  Studiekring: A. v.d. Beek “Altijd dat kruis”
2d.  Incidenteel
 3.   Kring: Van twee kanten?
 4.  Gemeentegroeigroep
 5.  KK (Koken en Kletsen)-groep
 6.  Gespreksgroep rouwverwerking
 7.  Cantorij
 8.  Kindercantorij “Parels”
 9.  Bijbelkring Cederhof
10. Workshop Bloemschikken
11. Inloopochtend
12. Jeugdwerk
12a. Basiscatechese
12b. 12+ groep
12c.  14+ groep
12d.  16+ groep
13.  Kerkdiensten Mozeskerk
14.  Jaarthema Mozeskerk
15.  Eet- en gespreksgroep twintigers/dertigers
16.  Geloven in 2020: belijdenisgroep
17.  Verhalen van hoop:
Bijbelverhalen als bron van inspiratie
18.  Gesprekskring ‘een goed verhaal’
19.  Progressief geloven in 2020
20.  Filmavonden in de Mozeskerk

 
 
1. Voorwoord 1. Voorwoord
Er is meer aan de gang in onze gemeenten dan het kringwerk. Er is de inloopochtend, de bingo, er zijn de vele activiteiten van en voor de jeugd. Het draait in een kerk sinds de eerste Pinksteren om het gebed, de verkondiging van het woord en de bediening van de tafels. De weg daarnaartoe, de uitwerking daarvan en de toerusting daartoe cirkelen daaromheen en worden in de breedte en de diepte van de kerkelijke activiteiten, voor hand, hart en verstand geopend. Jezus onderwees zijn discipelen, maar wát leerde Hij nu precies? Als we alle overgeleverde woorden van hem achter elkaar zetten, krijg je een toespraak, die binnen een uur gehouden zou kunnen worden. Toch heeft Hij drie jaar onafgebroken met Zijn discipelen opgetrokken. De synagoge kent het “lernen”, een intellectuele en existentialistische bezinning op vooral de Thora. Iets daarvan willen de activiteiten ook zijn een “lernen” van en over Jezus in verband met jezelf en de kerk en de wereld. Niet iedereen zal iedere activiteit zinnig vinden en dat hoeft ook niet. Maar als ieder met iets meedoet, hetzij zondag, hetzij door de week is er al sprake van een levende kerkgemeenschap. Wordt er een activiteit gemist? Meld het en we zullen kijken of en hoe die is in te passen. 
Ds. L.C.P. Deventer

 
 
2. Indeling kringen Hervormd Kapelle 2. Indeling kringen Hervormd Kapelle
Let ook op de aankondigingen in Kerkelijk Leven. 
Wilt u zelf een kring opzetten of heeft u een idee voor een kringthema, we horen het graag: 


2a. Voortgezette catechisatie 12+
Deze woensdagmiddagkring wil basiscatechese aanvullen en voortzetten als catechese, naast het al bestaande kring- en clubwerk. De opzet is als volgt: Er worden per maand 4 lessen gegeven, les 1 en 3 als catechese, vanuit de bijbel en in de geest van de catechismus, les 2 als themales, en les 4 is voor een meer vrije invulling. Wekelijks, van eind oktober tot eind november, december vrij, en dan half januari tot half maart. In de week dat er Koken en Kletsen is, vervalt de catechese. 
Informatie: Ds. L.C.P. Deventer,
Data: 23 okt., 30 okt., 6 nov., 13 nov. 20 nov.
Tijd: Van 17.00 – 17.45 u. 
Locatie: Plein 5

2b. Wat mogen/kunnen/willen/moeten wij geloven? 
Kring Ds. Deventer 
We bespreken het geloof van en binnen de Kerk van alle eeuwen en alle plaatsen aan de hand van het zg. Apostolicum, de apostolische geloofsbelijdenis zoals wij die in de kerk zingen. Volgens een legende heeft iedere apostel een geloofszin ingeleverd. Dat zal wel niet historisch correct zijn, maar het levert ons de vraag op: moet er iets bij? Iets veranderd? Iets af? Daaraan spiegelen we onze eigen vragen en ons eigen geloof, de vragen en zekerheden van onze tijd en onze plaats. Deze kring wordt afwisselend bij de deelnemers thuis gehouden. 
 Voor info en/of opgave: Ds. L.C.P. Deventer,

2c. Studiekring: Dr. A. v.d. Beek, “Altijd dat kruis”
“Altijd dat kruis” van dr. A. van de Beek is een verantwoording van zijn stellingname dat de christelijke theologie draait om Christus en dat Hij is in deze wereld het meest zichtbaar aan het kruis. Daar, aan het kruis, leren wij God kennen. Van de Beek wordt niet moe om dit steeds aan de orde te stellen. Zijn lezers worden er soms wel moe van: altijd maar weer dat kruis. In dit boek legt Van de Beek uit dat zijn benadering pastoraal en missionair essentieel is. Een optimistisch verhaal stuurt juist de mensen die het hardste het evangelie nodig hebben met een kluitje in het riet. God is liefde, maar niet lief. Gelukkig maar dat Hij niet alles pikt…
Data: 17 oct, 7 nov., 21 nov., 12 dec.
(de eerste en derde donderdag van de maand) 

2d. Incidenteel
Een avond over wat dan actueel is of juist vergeten dreigt te worden.
 2 dec.: De duivel. Vergeten? Verzwegen? Vermeden? Bestaat (niet)? Wat zegt de Bijbel en de Kerk in de loop der tijden. 
Maandag 2 december 20.00 u. Plein 5.
e-mail:

15 jan.: Sabbath en zondag. Waarom houdt de kerk de sabbath niet maar viert de zondag? 
Overeenkomst, verschil, verschuiving.

 
 
3. Kring van twee kanten 3. Kring van twee kanten
Een gezamenlijk kring van ds. Deventer en ds. de Roest. Met gelegenheid voor vragen en opmerkingen over van alles en nog wat. Over de kerk, heden en toekomst, over theologie, over (kerk)muziek, over genezing en gebed, over teleurstellingen en over wat hoopvol is. Over en voor en door jong (ds. de Roest) en oud(er) (ds. Deventer). Geschikt is voor wie zich ook een 
beetje door de onderwerpen wil laten verrassen?
Eerste keer: 29 oktober, “Heeft de Reformatie zin gehad en wat moeten we nu nog met het verschil Rome/Reformatie?”
Aanvang 20.00 u. Plaats: Plein 5
Tweede keer: eind november “Wat is en is er een hemel?” Plaats: Mozeskerk
Info: of 

 
 
4. Gemeente groeigroep 4. Gemeente groeigroep
De eerste bijeenkomst van de gemeentegroeigroep is op donderdag 3 oktober om 20.00 uur, Plein 5.
Het thema is: “Dit is Mijn lichaam”.(De kracht van de geloofsgemeenschap in een Individualistische samenleving”). We komen om de 2 a 3 weken bij elkaar bij een van de deelnemers thuis. Hoop je ook te groeien in je relatie met God? In je relatie met andere gelovigen? In  vrijmoedigheid? In discipelschap? Kom en doe mee!  De koffie staat klaar om 20.00 uur.  HARTELIJK WELKOM!
Info en opgave: zie de gids of kerkbladen

 
 
5. K K (Koken en Kletsen) groep 5. K K (Koken en Kletsen) groep
Iedere tweede dinsdag van de maand komt er een groep jongeren 14+ bij elkaar  
Hier koken en kletsen we om de beurt ter voorbereiding van een jeugddienst.
De jongeren kunnen dan zelf invulling geven van wat zij interessant en leuk vinden in een jeugddienst.  
Lijkt het je leuk om eerst te koken en dan te helpen met het voorbereiden van een jeugddienst?
Dan ben je van harte welkom op de tweede dinsdag van de maand.
Vanaf 17.00 uur tot 19.30 uur in Plein 5
Voor meer informatie: zie de gids of kerkbladen
 
6. Gespreksgroep rouwverwerking 6. Gespreksgroep rouwverwerking
Het overlijden van een partner is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die je kunt meemaken. Hoe ga je er mee om? Met wie kun je er over praten. Misschien hebt u er behoefte aan om uw ervaringen en gevoelens te delen, met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
Iemand deelde het volgende;
‘Ik heb me een hele tijd niet kunnen uiten. Mijn partner was de enige met wie ik over mijzelf sprak, ook over mijn verleden. Ik vond het fijn om met lotgenoten er over te praten.’ 

Hebt u ook de behoefte om met anderen over uw verlies te praten? 
In oktober start, bij voldoende aanmeldingen, een gespreksgroep rouwverwerking. 
Aanmelden via email:
Peter Morée 

 
 
7. Cantorij H.K. 7. Cantorij H.K.
De wekelijkse repetities van de cantorij zijn op woensdag. We beginnen om 19.30 uur en stoppen om 21.15 uur. Een breed scala liederen wordt ingeoefend, van Bach tot het Nieuwe Liedboek en soms daarbuiten, Taizé, gospel etc. 
Als u van zingen houdt en kennis wilt maken met onze cantorij bent u van harte welkom.!!!!!!
Informatie: zie de gids of kerkbladen
 
8. Kindercantorij Parels 8. Kindercantorij Parels
We repeteren op maandag van 18:30 tot 19:30 in de hervormde kerk Kapelle. Zin om mee te doen en zit je in groep 3 of hoger? Liederen vooral uit de evangelische kring.  Kom eens kijken bij
een repetitie. We hebben een “eigen” begeleidingsband en zingen niet alleen in onze kerk, maar ook in andere kerken.
Meer informatie bij: zie de gids of kerkbladen
 
9. Bijbelkring Cederhof 9. Bijbelkring Cederhof
1 keer per maand op woensdag in de bovenzaal van Cederhof om 14.30 uur. In 2019 is er nog Bijbelkring op 25 september,
23 oktober en 4 december. Voor 2020 worden de data in “Kerkelijk Leven” bekend gemaakt. 
Info: Peter Morée 
 
10. Workshop bloemschikken 10. Workshop bloemschikken
Driemaal per jaar: in de herfst, vóór Kerst en vóór Pasen is er een gezellige workshop bloemschikken in de prachtige Hervormde Kerk van Kapelle. Er wordt iets gemaakt dat past bij het (kerkelijk) seizoen. Voor alle materialen wordt gezorgd, en natuurlijk koffie of thee met wat lekkers erbij.
Inloop vanaf 19.45, we beginnen om 20.00
Kosten rond de 25 euro, incl. alle materialen. 
Info: zie gids of kerkbladen

 
 
11. Inloopochtend 11. Inloopochtend
Iedere eerste maandag van de maand in de Hervormde kerk, van 10.00 tot 12.00 u. Altijd gezellig, vaak verrassend, met soms een gast, soms een lunch. Info: zie de gids of kerkbladen
 
 
12. Jeugdwerk 12. Jeugdwerk
12a. Basiscatechese
Voor wie: De basiscatechese is er voor kinderen die in groep 7 en 8 van de basisschool zitten. Het Christelijk geloof wordt behandeld op een manier die kinderen van 10-12 jaar aanspreekt. Kinderen zijn op deze leeftijd erg leergierig, ook als het gaat om geloven en de kerk. Tijdens de bijeenkomsten leren ze over God, Jezus, de bijbel, de kerk, de Christelijke feesten en bespreken ze ook actuele maatschappelijke onderwerpen en andere wereldgodsdiensten. 
Opbouw: De basiscatechese wordt opgebouwd gedurende 2 jaar, verdeeld in 4 blokken. Een blok bestaat uit 6 tot 8 bijeenkomsten. Het 1e blok loopt van oktober tot en met november. Het 2e blok van januari tot ongeveer half maart. De kinderen komen 1 x per week bij elkaar. Dit kan bij de gespreksleider thuis zijn of in één van de ruimtes van de kerken. Elk jaar wordt afgesloten met een feestelijke kerkdienst. Na het volgen van 2 jaar basiscatechese krijgen de kinderen een certificaat uitgereikt.
Excursies: Elk jaar worden er naast de bijeenkomsten ook 3 excursies georganiseerd. Per blok is er een uitstapje naar bijvoorbeeld de Voedselbank, het Leger des Heils, een Rooms-Katholieke Kerk, de Koptische kerk of een synagoge. Aan het eind van het seizoen is er een grote excursie naar bijvoorbeeld het Joods Historisch Museum in Amsterdam. 
Aanmelden: Kinderen die in groep 7 zitten en lid zijn van de Herv. Kerk van Kapelle en de PKN Kapelle-Biezelinge krijgen begin september een uitnodiging per e-mail/brief. 
Heeft uw kind geen uitnodiging ontvangen (bijvoorbeeld omdat uw kind geen lid is van de gemeente, recent verhuisd is of een klas heeft overgeslagen), dan kunt u ook via onderstaande contactpersonen aanmelden. Er wordt ook altijd een oproep geplaatst in het kerkblad.
Wanneer kinderen zich hebben opgegeven, krijgen ze eind september een uitnodiging van hun leiding van het eerste blok, met de plaats en tijd van de lessen.
Informatie: zie de gids of kerkbladen

12b. 12+ groep
Om de week komen de jongeren van de 12+ bij elkaar. We praten, discussiëren en denken na over het geloof en over alledaagse dingen die ons bezig houden in het dagelijks leven. We wisselen een leuke/ontspannen groepsactiviteit af met een gesprek rondom een thema. Dit doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld met een quiz, korte filmpjes van Denkstof of een spel. We eten een paar keer in het clubseizoen samen.
Naast de vaste clubavonden helpen we ook mee met het ophalen van kerstbomen, het verkopen van spullen tijdens Actie Bamboes, gaan we met elkaar naar de EO-jongerendag, organiseren we een jeugddienst en houden we ter afsluiting een slotactiviteit. 
Ben jij tussen de 12 en 14 jaar en lijkt het je leuk om te komen kijken/meepraten?
Kom gezellig eens een keer langs, laat het ons dan even weten via e-mail: 
of spreek een van ons aan in de kerk.
Groetjes,
Jolanda Kranendonk, Miranda Witte, Maarten en Suzanne Klapwijk

12c. 14+ groep
De 14+ is de club voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. Het hele jaar door hebben wij een leuk en gevarieerd programma waarbij het geloof, samen zijn en gezelligheid voorop staan. We doen elk jaar mee aan Sirkelslag en actie bamboes en we organiseren zelf een kerkdienst en het ouderendiner. Wij hebben één keer in de twee weken een clubavond op plein 5 en deze avonden zijn dus vaak een mix van gesprekken, spelletjes of iets organiseren. Maar we willen ook wel eens samen naar een kerkdienst gaan, samen eten of naar het strand. En afgelopen jaar hebben we zelfs een kamp gehad als afsluiting van het seizoen!
Intussen zijn wij uitgegroeid tot een groep van 15 jongeren met 4 leiding. Dus, ben je in de leeftijd van 14-16 jaar en heb je zin om eens te komen kijken? Je bent van harte welkom!
Barbara Kruijt, Anneke Kooman, Francis Paauwe, Roan Riedijk
e-mail:

12d. 16+ groep
In de 16+ groep komt de jeugd van 16 tot 21 jaar één keer in de twee weken op zondagavond bij elkaar in de 18-hoog ruimte in de Mozeskerk. De avonden starten om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur.
De jongeren van de 16+ gaan in de zomervakantie een week op werkvakantie naar Hongarije. Dit doen we in samenwerking met de stichting Embrace. We klussen in woningen en houden een kinderkamp. 
Tijdens de 18-hoog avonden praten we over geloofsonderwerpen en bereiden we acties voor. Gedurende het jaar hebben we verschillende acties, waarmee we zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor onze werkweek in Hongarije. We houden o.a. een kerstbomenactie en organiseren het kerktoren beklimmen op de Kapelse dag.
Ieder jaar bereiden we met onze groep ook een 16+ jeugddienst voor. 
Vind je het leuk om je met jongeren van jouw leeftijd gezellig bij elkaar te komen onder het dak van de kerk? Je bent welkom op een van onze clubavonden. De eerste keer dat we in het nieuwe jaar bij elkaar komen is op zondagavond 8 september om 19.30 uur in de Mozeskerk in 18-hoog.
Wil je meer informatie of heb je vragen? zie de gids of kerkbladen.
Leiding 16+ groep: Veronie van Eekelen, Dick-Jan de Lange, Javier en Christianne Arias
 
13. Kerkdiensten Mozeskerk 13. Kerkdiensten Mozeskerk
In de Mozeskerk (Noordstraat 4) is elke zondag een kerkdienst. De dienst begint om 10.00 uur. Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst tijd voor ontmoeting en koffie, thee of limonade. Ook bij bijzondere diensten en als oud-predikanten langskomen is er koffiedrinken. Er zijn naast deze diensten bijzondere diensten rond Kerst, in de week voor Pasen en op Hemelvaartsdag. In de adventsperiode voor kerst en in de veertigdagentijd voor Pasen zijn er avondgebeden in de Mozeskerk. 
Praktisch: Bij de kerkdiensten is altijd kinderoppas aanwezig en kindernevendienst in twee leeftijdsgroepen. Kerkdiensten worden uitgezonden voor mensen die er niet bij kunnen zijn. Achterin de kerk zijn een aantal rijen stoelen die gegarandeerd nooit in beeld komen. Er is muzikale begeleiding op orgel, piano en/of op andere muzikale wijze. Wil je een keer muzikaal bijdragen aan een dienst? Neem contact op: 
e-mail:
 
14. Jaarthema Mozeskerk 14. Jaarthema Mozeskerk
Als Mozeskerk hebben we gekozen voor het jaarthema ‘Een goed verhaal’ in aansluiting op het landelijk jaarthema van de Protestantse Kerk. Een goed verhaal, dat willen we allemaal wel horen en vertellen. Voor een goed verhaal ga je eens goed zitten. Dat kan in de kerk de preek zijn, maar ook een meester of juf die goed kan vertellen, een cabaretier, of iemand die een goede lezing of TED-talk geeft. Een leven zónder goede verhalen kun je je nauwelijks voorstellen. Het verhaal van ieder mens doet ertoe. En het verhaal van een organisatie of bedrijf bepaalt, of mensen geboeid raken. De kracht van een goed verhaal zet mensen in beweging. 
Een mooi jaarthema dus voor de kerk. De kerk is een plek van verhalen. Van de Bijbel: Gods verhaal met mensen. We geloven dat dat een ‘goed verhaal’ is: de vertaling van evangelie. In de kerk klinken de Bijbelverhalen, die al jarenlang met je meegaan én de verhalen die je voor het eerst, of als níeuw, hoort. Het is een plek om je éigen verhaal te delen met anderen, om je verhaal kwijt te kunnen aan een luisterend oor, en een plek om eens aandachtig te luisteren naar het verhaal van een ander. De Mozeskerk gelooft dus in een goed verhaal: in kerkdiensten, in onderlinge gesprekken, in diaconale projecten, in de clubs van 18-hoog (12+, 14+, 16+) en in alles wat er nog meer gebeurt. Wíj kunnen allemaal meedoen én bijdragen aan een goed verhaal, ook in het komende jaar.
Als Mozeskerk hopen we voor komend jaar een divers programma aan te bieden, waarin ruimte is om verhalen te horen en te beleven, om met elkaar eigen verhalen te delen en te horen van anderen. Allemaal vanuit die levendige gemeente die leeft van een goed verhaal. Wees van harte welkom om mee te doen!

 
 
15. Eet- en gespreksgroep 20 en 30'ers 15. Eet- en gespreksgroep 20 en 30'ers
Een actieve gespreksgroep van vooral twintigers en dertigers die maandelijks bij elkaar komen om met elkaar te eten en te praten. Deze groep bestaat al enige tijd en is ook in de vacante tijd van de Mozeskerk doorgegaan met af en toe een gastspreker. Leden van de groep doen ook mee aan veel andere activiteiten in de gemeente(s). Komend jaar zal er een doorlopende invulling zijn:
Wat bezielt een 21-ste eeuwse twintiger om zich nog te verdiepen in verhalen over God? Dat is de vraag die Alain Verheij, spreker, schrijver en fanatiek twittertheoloog stelt en verkent. Het resultaat is het boekje ‘God en ik’. Het boek gaat over onze tijd én over christelijke verhalen en rituelen en hoe die nog steeds iets te betekenen hebben. Het gaat de diepte in, maar is ook persoonlijk en speels geschreven. 
Als je in de leeftijd van 20-40 jaar bent en het leuk vindt om mee te doen aan de gespreksgroep, dan ben je van harte welkom! Bijeenkomsten zijn op vrijdag om 20.00 in de Mozeskerk en rond 22.00 is het afgelopen. De eerste datum van het nieuwe jaar is nog niet bekend maar zal na de startzondag zijn. Voor meer informatie: zie de gids of kerkbladen.

 
 
16. Geloven in 2020; Belijdenisgroep 16. Geloven in 2020; Belijdenisgroep
Wil je je graag ontwikkelen in je geloof en je leven? Wil je graag een plek en een groep, waarin je samen optrekt met anderen? Wil je een plek waar je jezelf kunt zijn en kan delen over wat je bezighoudt, waar je van houdt, maar ook wat je vragen of zorgen zijn? Komend seizoen start er weer een belijdenisgroep. We gaan in gesprek over geloof en twijfel en de thema’s die daarbij horen: over God en jezelf, over de kerk en de wereld om ons heen. Je krijgt inhoudelijk iets aangereikt en er is tegelijk alle ruimte voor eigen ideeën en opvattingen. Als je wilt kan de groep leiden tot het doen van belijdenis (en gedoopt worden als je dat nog niet bent). 
Aanmelden: Ds. Douwe de Roest,
e-mail:
Datum, tijd en duur van de groep in overleg met deelnemers

 
 
17. Verhalen van hoop 17. Verhalen van hoop
Bijbelverhalen als bron van inspiratie
In een gelovige gemeenschap leven we van God, die ons leven hoopvol kleurt. Veel verhalen uit de Bijbel worden gedragen door hoop en vertellen ons erover. In het groot: over Christus die opstaat uit de dood. In het klein: over hoopvolle momenten en ontwikkelingen in het leven van ‘gewone’ mensen. 
In deze groep komen hoopvolle verhalen aan de orde. Niet allemaal even vrolijk: hoop breekt soms juist door in donkere situaties, net als in ons eigen leven. Wel zijn het verhalen over gewone mensen in heftige omstandigheden, die daarin keuzes moeten maken. We gebruiken gespreksmateriaal bij negen hoopvolle Bijbelverhalen. 
Tijd en locatie: 20.00 uur in de Mozeskerk
Data najaar: 7 oktober, 21 oktober, 4 november, 18 november, 2 december. Data voorjaar komen in Triade/Kerkelijk leven.
Aanmelden: Niet nodig, maar wordt wel gewaardeerd: bij ds. Douwe de Roest,
Je/u kunt per keer aansluiten, maar er zit ook een rode draad in het geheel, die op de eerste bijeenkomst aan de orde komt.
 
18. Kring "Een goed verhaal" 18. Kring "Een goed verhaal"
In het thema ‘een goed verhaal’ gaat het onder andere, om de verhalen die we elkáár kunnen vertellen, door met elkaar te delen over ons leven. Als het lukt om kwetsbaar te zijn, elkaar vertrouwen te geven en te zien gebeurt er namelijk iets bijzonders. In een gesprekskring willen we ruimte bieden om met elkaar stil te staan bij ons leven: wat speelt er nu in je leven? Wat zou je wíllen betekenen en voor wie? Welke rol(len) heb je in je leven, in de kerk en voor de samenleving? Welke ontwikkelingen – persoonlijk of in kerk en maatschappij – houden je nu bezig? Wat zijn daarin je kwaliteiten en uitdagingen? We wisselen in de groep van gedachten over ons leven en de toekomst. Daarbij is er elke keer verschillende input die onze gedachten verder kan brengen. 
Het liefst een vaste groep van max. 10 mensen. Ca. 8 bijeenkomsten, in het najaar van 2019 en voorjaar van 2020. Voorlopige data voor het najaar zijn 8 oktober, 23 oktober, 5 november, 27 november. Data voor 2020 verschijnen in Triade/Kerkelijk Leven. Als je/u mee wilt doen: Zie de gids of kerkbladen.
 
19. Progressief geloven in 2020 19. Progressief geloven in 2020
Als je over ‘geloof’ spreekt, krijg je meteen allerlei vragen: wat is geloven dan, wat geloof je, in wat of wie? Hoe geef je dat vorm in je leven? Vaak heb je al van alles meegekregen hierover in je opvoeding en van mensen die een voorbeeld voor je zijn geweest. Of je hebt je juist tegen bepaalde vormen van geloven afgezet, die ooit heel vanzelfsprekend voor je waren. Vaak is dat gevormd door ontwikkelingen in je eigen leven, maar ook de theologie heeft in de afgelopen 100 jaar niet stilgezeten. Moderne mensen beleven het geloof op een nieuwe manier en ook de bijbel en geloofsopvattingen krijgen nieuwe invulling. We lezen de bijbel als een door mensen geschreven boek, met verschillende stemmen, in verschillende tijden. En ook geloofsopvattingen zijn op een bepaald moment ontstaan. Sommige zijn nog steeds ‘waar’ en bruikbaar, anderen hebben hun tijd gehad. Hoe geloof je nu? Wat drijft je daarin? 
In het voorjaar van 2020 start het gesprek hierover, vormgegeven door ds. Douwe de Roest en Quinten van de Vrie. Meer informatie in najaar 2019 in Triade/Kerkelijk Leven.
 
20. Filmavonden in de Mozeskerk 20. Filmavonden in de Mozeskerk
Sommige films bieden net wat meer dan gemiddeld. Een goed verhaal dat je aan het denken zet, beelden die je je nog jaren herinnert, een wondermooie soundtrack. Een film die iets bijzonders doet. Ook dit jaar zullen een aantal keer boeiende films worden vertoond in de Mozeskerk (18-hoog). Aankondigingen via Triade en Kerkelijk Leven en Agenda website.