Bijlage B Beleidsplan diaconie Bijlage B Beleidsplan diaconie

BIJLAGE B
Jaardoelstellingen 2019

Diaconie Protestantse Gemeente
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk

Jaardoelstellingen 2019 (bijlage B bij beleidsplan diaconie)

Vanuit de beleidsvoornemens voor het tijdspad 2015-2019 worden de volgende concrete doelstellingen op diaconaal gebied voor het jaar 2019 vastgesteld:

Financieel
• Collecten:
o Collecte-rooster KiA wordt in 2019 gevolgd;
o Structuur vaststellen voor vrije (de niet KiA) collecten 2019, waarbij onderverdeling naar aandachtsgebieden KiA gehanteerd wordt, als volgt:
* W = Werelddiaconaat (20%)
* Z = Zending (20%)
* K = Kinderen in de Knel (20%)
* D = Diaconaat (20%)
* F = Duurzaamheid (20%)
* N = Noodhulp (via extra collectes)

o Geografisch gezien wordt max.35% in de regio besteed en 65% in de rest van de wereld
• Giften 2019 (uit rendement vermogen, na aftrek overige diaconale kosten – geschat op EUR 12.000:
o 50% verdelen via KiA projecten, voor de volgende aandachtsgebieden KiA:
* W = Werelddiaconaat (10%)
* Z = Zending (10%)
* K = Kinderen in de Knel (10%)
* D = Diaconaat (10%)
* F = Duurzaamheid (10%)
o 10% reserveren voor noodhulp
o 40%verdelen over regionaal bekende projecten (ca.25%via Zeeuws giften advies,15%vrije besteding), waarbij besteding niet persé regionaal is (bv. Stichting Figurant, Matoekoe)

*In kalenderjaar 2019 speciaal aandacht voor werelddeel Afrika (vrije collecten en giften); in 2020 aandacht voor Centraal- en Zuid Amerika.

*Deelnemingen projecten (alternatief voor spaar-depositio’s): ad-hoc beslissing op basis van aanbod

*Belegging in / verwerving van grond: interesse, maar geen speculatie!

Jeugddiaconaat
• De diaconie streeft in 2019 naar een actieve betrokkenheid bij en bijdrage aan het (diaconale) jeugdwerk (zoals dat bv. gestalte krijgt in de projecten als Stichting Embrace)

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
• De diaconie ondersteunt in 2019 in materiële en immateriële zin het Pakistan-project van de ZWO van de classis Goes met een bedrag van EUR 1.000 en ondersteunt de plaatselijke ZWO- commissie bij het organiseren van locale acties

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
*Continuering samenwerking met Stichting Welzijn, gemeente Kapelle (samen met andere diaconieën)

*Actieve deelname aan en organisatie van de Pinksteractie 2019

Kerk-naar-buiten / Missionaire gemeente
*De diaconie wil haar sociaal-maatschappelijke betrokkenheid uitdragen door deelname aan ondersteunende projecten als Stichting Present, Voedselbank de Bevelanden

Duurzaamheid
*In het kerkelijk jaar 2018-2019 wordt een project Groen Geloven actief door de Diaconie gedragen en ondersteund.

BIJLAGE B BELEIDSPLAN DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE
KAPELLE-BIEZELINGE-EVERSDIJK 2015-2019 Jaardoelstellingen 2019-
versie 1

terug