Beleidsplan diaconie Beleidsplan diaconie
Beleidsplan Diaconie P.G. K-B-E
BELEIDSPLAN DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE KAPELLE-BIEZELINGE-EVERSDIJK 2015-2019 Versie september 2014
 
1. Ter inleiding
Nu de fusie tussen de Hervormde gemeente Biezelinge-Eversdijk en de Gereformeerde kerk Kapelle-Biezelinge een feit is, is het tijd voor een nieuw diaconaal beleidsplan voor de Protestantse gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk. Dit beleidsplan sluit aan bij het algemeen beleidsplan van de gemeente.
Gekeken is naar de volgende punten:
Wat betekent diaconaat voor ons als diakenen, voor de gemeente en voor de samenleving? 

Wat is onze opdracht? Wat wordt van ons gevraagd? 

Wat moeten we doen, wat willen we doen en hoe doen we dat? 
Het plan geeft aan dat het “waarom” gelegen is in de opdracht vanuit de Bijbel. Het beleid van de diaconie omvat daarnaast de keuzes die moeten worden gemaakt ten aanzien van te ondernemen activiteiten en te hanteren werkwijzen.
Door het bovenstaande schriftelijk vast te leggen heeft de diaconie zich verplicht een en ander zo nauwkeurig mogelijk te formuleren, waardoor het beleidsplan een instrument is geworden om de gemeente en de ambtsdragers over het diaconaat in onze gemeente te informeren. 
Het beleidsplan maakt daartoe onderscheid in permanente beleidsvoornemens (hoofdstuk 5) en beleidsvoornemens voor de komende tijdsperiode van 2015-2019 (hoofdstuk 6).
De lopende diaconale activiteiten zijn opgenomen als bijlage A bij dit beleidsplan. 
De diaconie zal de in dit beleidsplan genoemde taken blijven uitvoeren vanuit de opdracht die God en Jezus ons hebben gegeven, nl. omzien naar elkaar zonder enige reserve.
Daarnaast zal gekeken worden naar veranderende maatschappelijk ontwikkelingen, waarop de diaconie actueel zal inspelen (voorbeeld hulpinventarisatie i.v.m. veranderde WMO-wetgeving). De eventuele nieuwe taken zullen altijd getoetst worden aan het beleidsplan. 
Ook veranderingen/ontwikkelingen in het kerkelijk veld zullen een zekere invloed hebben op het diaconale beleid. 
De diaconie zal zich jaarlijks bezinnen op de uitvoering van het beleidsplan, met als doel de koers tijdig bij te stellen. 
Het diaconaat is een opdracht aan de gehele gemeente. De diaconie vertrouwt er op dat zij bij de uitvoering van haar taak door de gehele kerkgemeenschap in woord en daad zal worden bijgestaan.
 
2. Organisatie en bestuur
De diaconie bestaat in volledige samenstelling uit: 1 Voorzitter
1 Secretaris
1 Penningmeester 
1 Diaken met speciale aandacht voor het ZWO werkgebied
1 Diaken met speciale aandacht voor het WMO-werkgebied
2 Diakenen voor algemene werkzaamheden (o.a. bloemen en allerlei overlegvormen) 
De diaconie vergadert in principe iedere zes weken. Daarnaast wordt er 2 x per jaar gezamenlijk vergaderd met de diaconieën van Hervormd Kapelle, de Geref. Gemeente Kapelle en de Chr. Gereformeerde Kerk
In dit gezamenlijke overleg wordt ook gesproken met de burgerlijke gemeente Kapelle.
De ZWO-commissie (waarin een diaken zitting neemt, samen met andere gemeenteleden, plus een zelfde vertegenwoordiging van de Hervormde Gemeente Kapelle) functioneert als zelfstandige commissie – echter onder verantwoordelijkheid van de beide Diaconieën, op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Leden van de plaatselijke ZWO-commissie onderhouden nauwe contacten met de classicale ZWO-commissie (classis Goes), onder andere over landelijke thema’s en regionale meerjarige spaardoelen (projecten).
Voor de uitvoering van specifieke taken doet de Diaconie een beroep op vrijwilligers / gemeenteleden, en waar nodig op de predikant cq pastoraal/kerkelijk medewerk(st)er.
 
3. Basis van het denken en handelen
In navolging van Christus willen wij als leden van Zijn gemeente:
in woord en daad opkomen voor hen die geen helper hebben; 

barmhartigheid en gerechtigheid bewijzen aan de leden van de gemeente en aan anderen die 
onder druk leven, zowel in de eigen omgeving als elders in de wereld; 

elkaar geestelijk steunen en sterken en voorzien van stoffelijke middelen; 

onder leiding van of door het werk van de diakenen beantwoorden aan de roeping tot de dienst 
aan de naaste. 
Math. 25: 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
 
4. Diaconale taakstelling
Voor de formele diaconale taakstelling verwijst de diaconie onder andere naar artikel 11 van de kerkorde: 
Artikel 11. Kerkorde - Het dienstwerk van de diakenen 
1. Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:
de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 

de dienst aan de Tafel van de Heer; 

het mede voorbereiden van de voorbeden; 

het inzamelen en besteden van de liefdegaven; 

het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping; 

het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven; 

het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het 
maatschappelijk welzijn; 

het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale 
vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar 
verantwoordelijk dienaangaande; 

het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat 

en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen. 
Vanuit deze diaconale taakstelling worden een aantal permanente beleidsvoornemens afgeleid – zie hiervoor hoofdstuk 5. 

de gemeente te wijzen op haar diaconale opdracht.
waar nodig sociale en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van kwetsbare (groepen van) medemensen te ontplooien c.q. te bevorderen.
waar nodig in samenwerking met de burgerlijke overheid en andere maatschappelijke- en kerkelijke instellingen, de medemens, die in acute financiële en/of sociale nood verkeert, hulp in welke vorm dan ook te verlenen. In het bijzonder valt hierbij te denken aan Kerk in Actie, Vluchtelingenwerk en Stichting Welzijn Kapelle
de offerbereidheid van de gemeente te stimuleren en de verkregen financiën op verantwoorde wijze te besteden.
het (eigen) vermogen (geld en grond) op verantwoorde wijze te beheren.
regelmatig de gemeente te informeren over de diaconale activiteiten en de voor de gemeente van belang zijnde taken vanuit de diaconie de gemeenteleden te betrekken bij de uitvoering van diaconale taken. (Zoals bv. Voedselbankacties en volkstuinenproject)
nauwe contacten te onderhouden met het pastoraal (kern-)team om schrijnende situaties t.a.v. armoede / materiele nood vroegtijdig te signaleren en bespreekbaar te maken
dienstverlenende activiteiten van gemeenteleden te bevorderen en waar nodig te ondersteunen, bijvoorbeeld ten behoeve van minder-validen die de eredienst willen bijwonen (autodienst); gemeenteleden die de eredienst (tijdelijk) niet meer in het kerkgebouw kunnen meevieren, in de gelegenheid stellen op diverse wijze de kerkdienst op afstand mee te beleven
oudere gemeenteleden, gehandicapten, eenoudergezinnen en alleenstaanden te informeren over vakantiemogelijkheden die worden aangeboden door de landelijke diaconale bureaus en hen er op te attenderen dat, indien nodig, tegemoetkoming in de kosten mogelijk is;
het bewustmaken van de gemeente voor de dienst aan de naaste over onze landgrenzen door middel van collectedoelen en door middel van de activiteiten van de ZWO commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
 
5. Permanente beleidsvoornemens
Vanuit de formele taakstelling vanuit de kerkorde, acht de diaconie de volgende afgeleide taakstelling van toepassing, als zijnde permanente beleidsvoornemens:
N.B.:
De bovenstaande permanente beleidsvoornemens resulteren in een groot aantal concrete, periodiek terugkerende activiteiten, die door de Diaconie worden uitgevoerd.
Deze activiteiten staan beschreven in bijlage A bij dit beleidsplan – Reguliere diaconale taken.
 
6. Beleidsvoornemens / doelstellingen voor 2015-2019
De diaconie definieert de volgende specifieke beleidsvoornemens en doelstellingen voor de periode van 2015 tot 2019:
Financieel beleid
Het hele financiële beleid van de diaconie zal erop gericht zijn dat het ten dienste wordt gesteld van de gemeenschap in de breedste zin van het woord. Daarbij zorgt de diaconie ervoor dat er een gezonde financiële huishouding wordt gevoerd.
Concreet houdt dit het volgende in:
Het eigen vermogen (geld en grond) zelf zo veel mogelijk in tact te laten en alle activiteiten c.q. 
hulpvragen te betalen vanuit het rendement op dit vermogen. Op die manier is het kunnen- 
blijven-helpen-waar-nodig voor de toekomst gewaarborgd. 

Voornemen is tenminste het rendement op het vermogen (rente, etc.) ieder jaar in zijn geheel 
ten goede te laten komen aan de activiteiten en hulpvragen etc.
 
Jeugddiaconaat
De diaconie vindt het belangrijk dat de jeugd van jongs-af-aan deelgenoot wordt gemaakt van de diaconale taak van onze gemeente. En tevens van de opdracht die ons als christen is gegeven. Daarom zal in de komende jaren de diaconie zich sterk maken om de jeugd meer te betrekken bij activiteiten. Tevens zal de diaconie de jeugd ondersteunen bij diaconale activiteiten die zij zelf organiseren.
Doelstellingen:
Interesse bij de jeugd vasthouden door samen een diaconaal doel te bereiken. 

Door samenwerken elkaar (beter) te leren kennen 

Plaatselijk hulp en diensten bieden, met de daaruit eventueel voortkomende opbrengsten 
plaatselijk tot internationale diaconale doelen sponsoren 

Betrekken van jeugd bij de kerkelijke activiteiten 

Hierdoor de interesse in het geloof en het kerkbezoek onder jongeren verhogen
Uiteraard dient de samenwerking met bestaand jeugdwerk hier in eerste instantie gezocht en gestimuleerd te worden.
De diaconie stelt één van de diakenen aan om jeugddiaconaat speciale aandacht te geven de komende beleidsperiode (2015-2019). 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 
De diaconie maakt zich sterk om de ZWO-commissie minimaal te houden op het huidige niveau wat betreft leden en activiteiten.
De ZWO zal bij het vaststellen van een project rekening houden dat het project: 

·  een grote doorsnede van de gemeente aanspreekt; 

·  grote zichtbaarheid kent en eenvoudig is uit te leggen; 

·  appelleert aan het delen van onze overvloed; 

·  betrokkenheid oproept en zich goed laat vertalen in acties die wij in de gemeente op kunnen 
zetten; 

·  goed te volgen is en dat er regelmatig over bericht via de verschillende kanalen 
Voor de periode 2014-2016 ondersteunt de ZWO-commissie en daarmee de diaconie het classicale Ghana-project (Onyamé en PLTC) zowel in financiële zin als in geestelijke betrokkenheid.
De diaconie heeft daartoe een jaarlijkse bijdrage van EUR 900 toegezegd (waarvan 2⁄3 t.b.v. Onyamé en 1⁄3 t.b.v. het PLTC). 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
Nederland zit in de omslag van “zorgen voor” vanuit de overheid naar een samenleving waarin “eigen kracht” van burgers en hun sociale netwerk centraal staat.
In november 2013 heeft onze diaconie, samen met de diaconieën van de andere kerkelijke gemeenten in Kapelle, uitleg gekregen van Stichting Welzijn Kapelle. 
Het onderwerp was: “Frontlijnwerk als antwoord - de kracht van een kleine gemeente”. Uitgangspunt was om een samenwerking aan te gaan om aan de hulpvragen van mensen te kunnen voldoen.
In januari 2014 hebben wij invulling gegeven hieraan door vrijwillige hulp van en door de gemeenteleden te inventariseren. De respons was boven verwachting. 
Stichting Welzijn, Gemeente Kapelle, gezamenlijke kerken en het Rode Kruis hebben hun krachten gebundeld om zo goed mogelijk om te gaan met hulpvragen in onze gemeente.
Voor nu en de toekomst zullen naar verwachting steeds meer hulpvragen komen, dus wordt samenwerking steeds belangrijker. 
De samenwerking tussen burgerlijke gemeente en kerkelijke gemeente heeft nu duidelijk meer gestalte gekregen. De diaconie stelt zich de komende jaren tot doel, om deze samenwerking verder uit te bouwen. Dit doet zij door onder andere de hulpvragen binnen onze kerkelijke gemeente te coördineren en het bestand van hulpgevers bij te houden.
 
 “Kerk naar buiten” / missionaire gemeente
De diaconie stelt zich tot doel om in de komende beleidsperiode zowel binnen als in versterkte mate buiten de gemeente de boodschap van het evangelie uit te dragen.
De diaconie wil dit bereiken door:
een goede en brede communicatie (bv. over hulpacties voor zowel mensen ver weg als
dichtbij)
laagdrempelige activiteiten te organiseren
bijdragen te leveren aan nieuwe, kleinschalige vormen van pastoraat en diaconaat, juist buiten de kerkmuren
Daarnaast zal de samenwerking met de burgerlijke gemeente Kapelle worden geïntensiveerd (zie ook WMO)
 
Vierende gemeente
Om het belang van de vierende gemeente te onderstrepen zal de diaconie de geloofsboodschap uit (blijven) dragen op verschillende manieren en daarbij de meest relevante en actuele communicatiemogelijkheden gaan benutten – juist voor diegenen die anders niet in de gelegenheid zouden zijn de vieringen mee te maken.
Concreet wordt deze beleidsperiode de aanschaf van KerkTV-installatie financieel ondersteund en zullen de uitzendingen van kerkdiensten in beeld en geluid mogelijk worden gemaakt.
 
Duurzaamheid
De diaconie wil nieuw beleid op het gebied van duurzaamheid realiseren – indachtig het conciliair proces uit de voorbije decennia: gerechtigheid, vrede én heelheid van de schepping – als voorbeeldfunctie en als actieve bijdrage aan dat proces.
 
Ontplooiing talenten
De Diaconie zal ter bevordering van de talentontplooiing en persoonlijke betrokkenheid binnen de gemeente de voornoemde doelstellingen zoveel mogelijk uitwerken met gebruikmaking van vrijwilligers van binnen en buiten de kerkelijke gemeente
Formatie beroepskracht (predikant / pastoraal/kerkelijk werker)
Voor de realisatie van haar permanente en tijdsgebonden beleidsvoornemens in de periode 2015- 2019 heeft de diaconie mogelijk in bepaalde omstandigheden een zekere ondersteuning nodig van een beroepskracht (predikant / pastoraal/kerkelijk werker).
Omdat deze ondersteuning moeilijk structureel in aantallen uren kan worden uitgedrukt vanwege de afhankelijkheid van specifieke plannen en omstandigheden, wordt hier slechts volstaan met het signaleren van deze latente behoefte.
Overigens kan deze ondersteuning eventueel ook verleend worden door een professionele kracht die voor een bepaalde taak en bepaalde tijdsbesteding van een (kerkelijke) organisatie wordt ingehuurd.
 
7. Afsluiting
Voor een beschrijving van de concrete, periodieke, reguliere diaconale taken die door de Diaconie worden uitgevoerd, wordt hier verwezen naar bijlage A bij dit beleidsplan.
Voor een beschrijving van specifieke jaardoelstellingen, wordt hier verwezen naar bijlage B bij dit beleidsplan.
Beide bijlagen vormen een integraal onderdeel van dit beleidsplan. Voor beide bijlagen geldt dat zij afzonderlijk kunnen worden bijgewerkt zonder dat dit consequenties voor de structuur van het beleidsplan hoeft te hebben.
Aanpassingen in de bijlagen en het beleidsplan zelf worden door middel van versienummers gedocumenteerd.
Dit beleidsplan wordt vastgesteld in een vergadering van de diaconie (besluiten worden genotuleerd) en ter kennisgeving aan het moderamen en de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk aangeboden.
 
terug