Gast of Inschrijven? Welkom! Gast of Inschrijven? Welkom!
Gast in onze kerk? Hartelijk welkom!
Voel u vrij om de kerkdiensten mee te maken.

Lid worden van onze gemeente? Hartelijk welkom!
 
Ook als u “overweegt” om lid te worden of als u zich afvraagt of onze gemeente voor u een goede geloofsplek zou kunnen zijn, bent u hartelijk welkom. Het is natuurlijk altijd zinvol om eens een aantal malen een kerkdienst van onze gemeente mee te maken en u af te vragen of u zich bij ons thuis zou kunnen voelen. Hieronder alvast wat informatie.
 
Voor alle christelijke kerken geldt: lid word je door de doop. Als u (nog) niet bent gedoopt (hetzij als kind, hetzij als volwassene), kunt u lid worden van de Protestantse Kerk Nederland en onze gemeente door eerst belijdenis te doen en u te laten dopen. Aan die stap gaat een voorbereiding vooraf in de vorm van persoonlijke gesprekken. Als u hierover denkt, neem dan gerust contact op met onze predikant(e)
Als u al gedoopt bent (hetzij als kind, hetzij als volwassene), zijn er verschillende situaties mogelijk.
 
1.    U was elders gemeentelid van de Protestantse Kerk en u verhuist naar Kapelle-Biezelinge, dan wordt u (nu nog) automatisch overgeschreven naar onze gemeente. In dat geval hoeft u zelf niets te doen. We proberen zoveel mogelijk om nieuw ingekomenen te bezoeken om hen te verwelkomen.
Als u het gevoel krijgt dat u na uw verhuizing naar Kapelle-Biezelinge niet automatisch bent overgeschreven, neemt u dan contact op met onze ledenadministratie.

Zodra wij van de landelijke ledenadministratie (LRP) een melding van uw komst krijgen dan:
ontvangt u een "Welkomstbrief". In deze brief maken wij melding van uw komst naar onze gemeente. U kunt dan aangeven of dit gewenst is. Wellicht wilt u bij uw vorige gemeente blijven of bij een andere gemeente behoren.
Wij vragen om binnen 30 dagen te reageren. Daarna geven wij nog een herinnering af. De eerste kan immers door de verhuisdrukte kwijt geraakt zijn. Mocht u na de volgende 30 dagen nog niet reageren? Dan nemen wij aan dat u geen interesse heeft en melden wij u af bij LRP. Via LRP ontvangt u een melding van uitschrijving. U kunt dit, in geval van vergissing, alsnog terug draaien. Wij nemen dan weer contact met u op.
 
2.    Ook als u buiten Kapelle-Biezelinge woont en ter plaatse lid bent van een Protestantse gemeente, kunt u - wanneer u dat wilt - overstappen naar onze gemeente. U kunt dat kenbaar maken aan onze ledenadministratie.Die zorgt er dan voor dat u (zoals dat heet) voorkeurslid wordt van de Protestantse gemeente te Kapelle-Biezelinge-Eversdijk. We moeten daar eerlijk bij zeggen dat persoonlijk pastoraat aan voorkeursleden op grote afstand van Kapelle-Biezelinge-Eversdijk soms beperkt (of niet) mogelijk is.

3.    Als u op dit moment lid bent van een ander kerkgenootschap dan de Protestantse Kerk en u wilt lid worden van onze gemeente, neemt u dan contact op met onze ledenadministratie.
Zo mogelijk in goed overleg met het kerkgenootschap van herkomst kunt u overkomen naar onze gemeente. Erkenning van uw doop en/of uw belijdenis in de vorige kerk gebeurt in overleg met de predikant(e) cq kerkenraad.

3a. Gastlid worden kan onder bepaalde voorwaarden.
KLIK HIER voor verdere informatie.


4.    Meegeregistreerde
Onze gemeente bekommert zich niet alleen om ‘haar eigen mensen’. We willen er voor iedereen zijn, maar zeker voor de naasten van onze leden. Daarom zijn we graag bekend met de mensen die samen onder één dak wonen: echtlieden bijvoorbeeld, maar ook stief- of pleegkinderen en ook ongedoopte eigen kinderen. Hun naam, geboortedata ed. nemen we graag op in onze ledenadministratie. Om met elkaar mee te kunnen leven, maar bijvoorbeeld ook om de meegeregistreerde gezinsleden ook op de hoogte te kunnen houden van bepaalde activiteiten.

Wie meegeregistreerd wordt zit - zoals de naam doet vermoeden - ‘administratief vast’ aan een kerklid. Wannneer bv een meegeregistreerd (stief)kind op zichzelf gaat wonen vervalt het lijntje met de kerk. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een meegerigistreerde partner na een scheiding/breuk in de relatie.

Meeregistratie eindigt als de meegeregistreerde - of degeen met wie hij meegeregistreerd is - naar een andere woonplaats verhuist. Als een minderjarige werd meegeregistreerd eindigt de meeregistratie ook wanneer dit kind 18 jaar wordt.

Meegeregistreerden hebben binnen de kring van de gemeente geen rechten en evenmin plichten. Als geloofsgemeenschap hopen we natuurlijk dat meegeregistreerden op enig moment ‘voor het lidmaatschap willen gaan en zich zonder voorbehoud als lid durven te verbinden met de Heer van de kerk en ons gemeenteleven. Wie volwaardig lid wil worden wijzen we graag de weg hoe dat kan. Het beste kan daarvoor contact gelegd worden met de predikant(e).

5.     Vriend
Mensen die wel wat met de kerk hebben - bijvoorbeeld aan bepaalde activiteiten deelnemen, regelmatig diensten bezoeken, of het om een andere reden een sympathieke organisatie vinden - maar (nog) geen lid willen worden kunnen als "Vriend" (voorheen blijkgever) in de kerkelijke administratie opgenomen worden. Op die manier kan de kerk u dan op de hoogte houden van activiteiten e.d. Bent u al lid van een andere protestantse gemeente? Opzeggen bij die gemeente moet dan eerst geregeld worden.

6. Hoe komt u met de ledenadministratie in contact?
Gebruik het ledenadministratie “Contactformulier”
of
verstuur een e-mail naar: 
terug