Beleidsplan diaconie Beleidsplan diaconie
BELEIDSPLAN 
DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE
KAPELLE-BIEZELINGE-EVERSDIJK
2020-2025


1. Ter inleiding

Bij het opstellen van dit beleidsplan is gekeken is naar de volgende punten:
  • Wat betekent diaconaat voor ons als diakenen, voor de gemeente en voor de samenleving?
  • Wat is onze opdracht? Wat wordt van ons gevraagd?
  • Wat moeten we doen, wat willen we doen en hoe doen we dat?

Het plan geeft aan dat het “waarom” gelegen is in de opdracht vanuit de Bijbel. Het beleid van de Diaconie omvat daarnaast de keuzes die moeten worden gemaakt ten aanzien van te ondernemen activiteiten en te hanteren werkwijzen.
Door het bovenstaande schriftelijk vast te leggen heeft de Diaconie zich verplicht een en ander zo nauwkeurig mogelijk te formuleren, waardoor het beleidsplan een instrument is geworden om de gemeente en de ambtsdragers over het diaconaat in onze gemeente te informeren.

Het beleidsplan maakt daartoe onderscheid in permanente beleidsvoornemens (hoofdstuk 5) en beleidsvoornemens voor de komende tijdsperiode van 2020-2025 (hoofdstuk 6).
De lopende diaconale activiteiten zijn opgenomen als bijlage A bij dit beleidsplan.

De Diaconie zal de in dit beleidsplan genoemde taken blijven uitvoeren vanuit de opdracht die God en Jezus ons hebben gegeven, nl. omzien naar elkaar zonder enige reserve.
Daarnaast zal gekeken worden naar veranderende maatschappelijk ontwikkelingen, waarop de Diaconie actueel zal inspelen (voorbeeld hulpinventarisatie i.v.m. veranderde WMO-wetgeving). De eventuele nieuwe taken zullen altijd getoetst worden aan het beleidsplan.
Ook veranderingen/ontwikkelingen in het kerkelijk veld zullen een zekere invloed hebben op het diaconale beleid.

De Diaconie zal zich jaarlijks bezinnen op de uitvoering van het beleidsplan, met als doel de koers tijdig bij te stellen.

Het diaconaat is een opdracht aan de gehele gemeente. De Diaconie vertrouwt er op dat zij bij de uitvoering van haar taak door de gehele kerkgemeenschap in woord en daad zal worden bijgestaan.


2. Organisatie en bestuur

De Diaconie bestaat in volledige samenstelling uit:
1 Voorzitter
1 Secretaris
1 Penningmeester
1 Diaken met speciale aandacht voor het ZWO werkgebied
1 Diaken met speciale aandacht voor het WMO-werkgebied
2 Diakenen voor algemene werkzaamheden (o.a. bloemen en allerlei overlegvormen)

De Diaconie vergadert in principe iedere zes weken. Daarnaast wordt er 2 x per jaar gezamenlijk vergaderd met de Diaconieën van Hervormd Kapelle, de Geref. Gemeente Kapelle en de Chr. Gereformeerde Kerk
In dit gezamenlijke overleg wordt ook gesproken met de burgerlijke gemeente Kapelle.

De ZWO-commissie (waarin een diaken zitting neemt, samen met andere gemeenteleden, plus een zelfde vertegenwoordiging van de Hervormde Gemeente Kapelle) functioneert als zelfstandige commissie – echter onder verantwoordelijkheid van de beide Diaconieën, op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Leden van de plaatselijke ZWO-commissie onderhouden nauwe contacten met de classicale ZWO-commissie (classis Goes), onder andere over landelijke thema’s en regionale meerjarige spaardoelen (projecten).

Voor de uitvoering van specifieke taken doet de Diaconie een beroep op vrijwilligers / gemeenteleden, en waar nodig op de predikant c.q. pastoraal/kerkelijk medewerk(st)er.

Om te voldoen aan vanuit de PKN voorgeschreven functiescheiding ten aanzien van geldelijke transacties wordt de volgende methode gehanteerd:
 1. De penningmeester stuurt voorafgaand aan elke betaling een specificatie op naar de voorzitter van de Diaconie met vermelding van begunstigde, bedrag en omschrijving.
 2. De voorzitter controleert de specificatie en stuurt (indien OK) een bevestiging per mail terug naar de penningmeester.
 3. De penningmeester voegt deze bevestiging toe aan de administratie zodat deze t.z.t. door de controlecommissie te controleren is.
 4. De penningmeester voert vervolgens de betreffende betaling uit.


3. Basis van het denken en handelen

In navolging van Christus willen wij als leden van Zijn gemeente:
   • in woord en daad opkomen voor hen die geen helper hebben;
   • barmhartigheid en gerechtigheid bewijzen aan de leden van de gemeente en aan anderen die onder druk leven, zowel in de eigen omgeving als elders in de wereld;
   • elkaar geestelijk steunen en sterken en voorzien van stoffelijke middelen;
   • onder leiding van of door het werk van de diakenen beantwoorden aan de roeping tot de dienst aan de naaste.

Math. 25: 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”


4. Diaconale taakstelling

Voor de formele diaconale taakstelling verwijst de Diaconie onder andere naar artikel 11 van de kerkorde:

Artikel 11. Kerkorde - Het dienstwerk van de diakenen
 1. Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:
 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 • de dienst aan de Tafel van de Heer;
 • het mede voorbereiden van de voorbeden;
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijk dienaangaande;
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.


Vanuit deze diaconale taakstelling worden een aantal permanente beleidsvoornemens afgeleid – zie hiervoor hoofdstuk 5.


5. Permanente beleidsvoornemens

Vanuit de formele taakstelling vanuit de kerkorde, acht de Diaconie de volgende afgeleide taakstelling van toepassing, als zijnde permanente beleidsvoornemens:

-    de gemeente te wijzen op haar diaconale opdracht.
-    waar nodig sociale en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van kwetsbare (groepen van) medemensen te ontplooien c.q. te bevorderen.
-    waar nodig in samenwerking met de burgerlijke overheid en andere maatschappelijke- en kerkelijke instellingen, de medemens, die in acute financiële en/of sociale nood verkeert, hulp in welke vorm dan ook te verlenen. In het bijzonder valt hierbij te denken aan Kerk in Actie en Cederhof Welzijn.
-    de offerbereidheid van de gemeente te stimuleren en de verkregen financiën op verantwoorde wijze te besteden.
-    het (eigen) vermogen (geld en grond) op verantwoorde wijze te beheren.
 • regelmatig de gemeente te informeren over de diaconale activiteiten en de voor de gemeente van belang zijnde taken vanuit de Diaconie de gemeenteleden te betrekken bij de uitvoering van diaconale taken.
 • nauwe contacten te onderhouden met het pastoraal (kern)team om schrijnende situaties t.a.v. armoede / materiele nood vroegtijdig te signaleren en bespreekbaar te maken
 • dienstverlenende activiteiten van gemeenteleden te bevorderen en waar nodig te ondersteunen, bijvoorbeeld ten behoeve van mindervaliden die de eredienst willen bijwonen (autodienst);
 • gemeenteleden die de eredienst (tijdelijk) niet meer in het kerkgebouw kunnen meevieren, in de gelegenheid stellen op diverse wijze de kerkdienst op afstand mee te beleven
 • oudere gemeenteleden, gehandicapten, eenoudergezinnen en alleenstaanden te informeren over vakantiemogelijkheden die worden aangeboden door de landelijke diaconale bureaus en hen er op te attenderen dat, indien nodig, tegemoetkoming in de kosten mogelijk is;
 • het bewustmaken van de gemeente voor de dienst aan de naaste over onze landgrenzen door middel van collectedoelen en door middel van de activiteiten van de ZWO commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

N.B.:
De bovenstaande permanente beleidsvoornemens resulteren in een groot aantal concrete, periodiek terugkerende activiteiten, die door de Diaconie worden uitgevoerd.
Deze activiteiten staan beschreven in bijlage A bij dit beleidsplan – Reguliere diaconale taken.


6. Beleidsvoornemens / doelstellingen voor 2020-2025

De Diaconie definieert de volgende specifieke beleidsvoornemens en doelstellingen voor de periode van 2020 tot 2025:

Financieel beleid
Het hele financiële beleid van de Diaconie zal erop gericht zijn dat het ten dienste wordt gesteld van de gemeenschap in de breedste zin van het woord. Daarbij zorgt de Diaconie ervoor dat er een gezonde financiële huishouding wordt gevoerd.
Concreet houdt dit het volgende in:
  • Het eigen vermogen (geld en grond) zelf zo veel mogelijk in tact te laten en alle activiteiten c.q. hulpvragen te betalen vanuit de verkregen inkomsten op dit vermogen. Op die manier is het kunnenblijven-helpen-waar-nodig voor de toekomst gewaarborgd.
  • Voornemen is tenminste de inkomsten op het vermogen (rente, pacht, etc.) ieder jaar in zijn geheel ten goede te laten komen aan de activiteiten en hulpvragen etc.


Jeugddiaconaat
De Diaconie vindt het belangrijk dat de jeugd van jongs-af-aan deelgenoot wordt gemaakt van de diaconale taak van onze gemeente. En tevens van de opdracht die ons als christen is gegeven. Daarom zal de Diaconie zich sterk maken om de jeugd meer te betrekken bij activiteiten. Tevens zal de Diaconie de jeugd ondersteunen bij diaconale activiteiten die zij zelf organiseren.
Doelstellingen:
 • Interesse bij de jeugd vasthouden door samen een diaconaal doel te bereiken.
 • Door samenwerken elkaar (beter) te leren kennen
 • Plaatselijk hulp en diensten bieden, met de daaruit eventueel voortkomende opbrengsten plaatselijk tot internationale diaconale doelen sponsoren
 • Betrekken van jeugd bij de kerkelijke activiteiten
 • Hierdoor de interesse in het geloof en het kerkbezoek onder jongeren verhogen
Uiteraard dient de samenwerking met bestaand jeugdwerk hier in eerste instantie gezocht en gestimuleerd te worden.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
De Diaconie maakt zich sterk om de ZWO-commissie minimaal te houden op het huidige niveau wat betreft leden en activiteiten. Waar mogelijk vindt afstemming plaats met de Classis.
De ZWO zal bij het vaststellen van een project rekening houden dat het project:
 • een grote doorsnede van de gemeente aanspreekt;
 • grote zichtbaarheid kent en eenvoudig is uit te leggen;
 • appelleert aan het delen van onze overvloed;
 • betrokkenheid oproept en zich goed laat vertalen in acties die wij in de gemeente op kunnen zetten;
 • goed te volgen is en dat er regelmatig over bericht via de verschillende kanalen

“Kerk naar buiten” / missionaire gemeente
De Diaconie stelt zich tot doel om zowel binnen als in versterkte mate buiten de gemeente de boodschap van het evangelie uit te dragen.
De Diaconie wil dit bereiken door:
 • een goede en brede communicatie (bv. over hulpacties voor zowel mensen ver weg als dichtbij)
 • laagdrempelige activiteiten te organiseren
 • bijdragen te leveren aan nieuwe, kleinschalige vormen van pastoraat en diaconaat, juist buiten de kerkmuren

Daarnaast is er, waar nodig, samenwerking met de burgerlijke gemeente Kapelle.

Vierende gemeente
Om het belang van de vierende gemeente te onderstrepen zal de Diaconie de geloofsboodschap uit (blijven) dragen op verschillende manieren en daarbij de meest relevante en actuele communicatiemogelijkheden benutten – juist voor diegenen die anders niet in de gelegenheid zouden zijn de vieringen mee te maken. Zie ook bijlage A, Kerktelefoon/Internetuitzendingen.

Duurzaamheid
De Diaconie initieert en ondersteunt activiteiten op het gebied van duurzaamheid om vorm te geven aan de uitgangspunten gerechtigheid, vrede én heelheid van de schepping.

Ontplooiing talenten
De Diaconie zal ter bevordering van de talentontplooiing en persoonlijke betrokkenheid binnen de gemeente de voornoemde doelstellingen zoveel mogelijk uitwerken met gebruikmaking van vrijwilligers van binnen en buiten de kerkelijke gemeente.


7. Afsluiting

Voor een beschrijving van de concrete, periodieke, reguliere diaconale taken die door de Diaconie worden uitgevoerd, wordt hier verwezen naar bijlage A bij dit beleidsplan.

Voor een beschrijving van specifieke jaardoelstellingen, wordt verwezen naar bijlage B bij dit beleidsplan.

Beide bijlagen vormen een integraal onderdeel van dit beleidsplan. Voor beide bijlagen geldt dat zij afzonderlijk kunnen worden bijgewerkt zonder dat dit consequenties voor de structuur van het beleidsplan hoeft te hebben.
Aanpassingen in de bijlagen en het beleidsplan zelf worden door middel van versienummers gedocumenteerd.

Dit beleidsplan wordt vastgesteld in een vergadering van de Diaconie (besluiten worden genotuleerd) en ter kennisgeving aan het moderamen en de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk aangeboden.
 
terug