Bijlage A Beleidsplan diaconie Bijlage A Beleidsplan diaconie
BIJLAGE A
Reguliere diaconale taken

Diaconie Protestantse Gemeente
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk

Reguliere diaconale taken (bijlage A bij beleidsplan diaconie)

De diaconie acht het nuttig om de reguliere, praktische taken van de diaconie (die in bepaalde tijdsfrequenties terugkeren) inzichtelijk te maken.

Daartoe kan de volgende opsomming dienen:

Autodienst
Gemeenteleden die slecht ter been zijn en de eredienst bij willen bijwonen kunnen gebruik maken van de autodienst. De coördinatie van de autodienst (aanzoeken vrijwilligers, opstellen rooster) gebeurt door een vrijwilliger/gemeentelid over verantwoordelijkheid en aansturing van de diaconie.

Kerktelefoon/Internetuitzendingen
Gemeenteleden die de eredienst (tijdelijk) niet meer in het kerkgebouw kunnen meevieren, worden in de gelegenheid gesteld via internet de kerkdienst thuis te volgen.
De diaconie heeft daartoe een uitzendabonnement afgesloten met een provider. Ook heeft de diaconie een aantal zgn. Lucasontvangers ter beschikking die beschikbaar worden gesteld aan die gemeenteleden die geen digitale oplossing hebben voor het thuis meeluisteren.

Collectes
Het collecteren in de zondagse eredienst gebeurt in de Mozeskerk in twee rondgangen door twee diakenen.
De eerste collecte is bestemd voor een diaconaal doel (in eerste instantie volgens het rooster van Kerk-in-Actie / PKN, anders voor een zelf gekozen doel, soms voor eigen diaconie) en de tweede collecte is bestemd voor de kerk.
De collectes worden geteld door twee diakenen. Hiervoor is een protocol en tellijst beschikbaar.
Het collecterooster wordt aan het eind van het voorgaande jaar in onderling overleg tussen de diaconie en de kerkenraad vastgesteld.
In uitzonderingsgevallen is er in de eredienst een extra – uitgangscollecte – vastgesteld door de diaconie.

In de 40-dagen-tijd wordt via spaardoosjes voor een door de ZWO-commissie gekozen project gespaard.

Collecteopbrengsten worden via Triade aan de gemeenteleden teruggekoppeld.

Giften
Wanneer giften worden ontvangen, zal dit gepubliceerd worden in Triade.

Bloemendienst
Iedere zondag gaat er vanuit de eredienst een bloemengroet naar een of meerdere gemeenteleden. Deze worden gekocht en geplaatst door een groep van vrijwilligers, onder aansturing en verantwoordelijkheid van de zgn. “bloemen”-diaken. De vrijwilligers nemen bij toerbeurt een maand de zondagen voor hun rekening. De bloemen worden uit het budget van de diaconie betaald.

De “bloemen”-diaken bepaalt waar de bloemen naar toe zullen gaan, geeft de betreffende namen door aan de scriba en zorgt ervoor dat de bloemen door iemand uit de kerk weggebracht zullen worden. Ook bij ziekenhuisopname of thuiskomst kan er een bloemengroet worden verzorgd.

Vanwege de algehele coördinatie van de bloemendienst heeft de “bloemen”-diaken ook zitting in het overleg van het pastoraal kernteam.

Liturgisch bloemschikken
Dit gebeurt bij bijzondere gelegenheden, zoals:
 • Kerst
 • De 40dagentijd
 • Pasen
 • Pinksteren
 • andere bijzondere gelegenheden (zoals laatste zondag van het kerkelijk jaar)
Liturgisch bloemschikken gebeurt door een aantal vrijwilligers, in afwisseling.

Maaltijd van de Heer
De diaconie draagt zorg voor de aankoop van wijn en glutenvrij brood evenals voor het klaarzetten en opruimen van de tafel. Het uitdelen van brood en wijn zal worden gedaan door de predikant en pastoraal/kerkelijk werk(st)er en diakenen, aangevuld met enkele ouderlingen. Voor mensen die geen wijn willen/mogen gebruiken zal er druivensap beschikbaar zijn. Druivensap zal worden gedeeld door twee jeugdleden, die door de jongerenouderling zullen worden aangezocht.
Als de avonddienst in Cederhof door onze kerk wordt verzorgd zal er naast de predikant en ouderling ook een diaken dienst doen.
Indien gewenst kan de Maaltijd van de Heer ook bij mensen aan huis gevierd worden.

Kosten voor diaconaal gebruik van het kerkgebouw
De kosten voor diaconaal gebruik van het kerkgebouw zijn voor rekening van de diaconie

Verjaardagsfonds
De kosten van het verjaardagsfonds zijn voor rekening van de diaconie. De opbrengst komt ten goede aan de zending (Kerk in Actie / Zending).
Eén van de diakenen coördineert het werk van het verjaardagsfonds en de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Overige activiteiten / zaken
 • Oudere gemeenteleden, gehandicapten, eenoudergezinnen en alleenstaanden informeren over vakantiemogelijkheden die worden aangeboden door de landelijke diaconale bureaus en hen er op te attenderen dat, indien nodig, tegemoetkoming in de kosten mogelijk is.
 • Gemeenteleden (bijv. éénoudergezinnen) die dit zelf niet kunnen bekostigen de mogelijkheid bieden op kosten van de diaconie op vakantie te gaan
 • Kaarsen: kaarsen worden door de diaconie verrekend.
 • Paasmiddag: de coördinatie van Paasmiddag voor ouderen, samen met vrijwilligers
 • Dankdag: het organiseren van een maaltijd voor de 65 plussers.
 • Kerst attenties: de gemeenteleden van 80 jaar en ouder krijgen een kerstattentie
 • Kerstmiddag: organisatie van Kerstmiddag voor ouderen, samen met de Herv. Kerk Kapelle en de Chr. Gereformeerde Kerk
 • Supermarktactie: coördineren en organiseren van zegelspaaracties door gemeenteleden samen met de Herv. Kerk van Kapelle en de Chr. Gereformeerde Kerk
 • Pinksteractie: organiseren en financieren van een extraatje voor de sociale minima uit de gemeente Kapelle, in samenwerking met alle kerken van de (burgerlijke) gemeente Kapelle
 • Bingo: coördinatie van de bingo voor alleenstaanden
 • Coördinatie tuinieren voor de Voedselbank: samen met andere kerkelijke gemeenten coördineren van tuinders/tuingrond waarbij opbrengst (in natura) ten goede komt van de Voedselbank
terug