Bijlage B Beleidsplan diaconie Bijlage B Beleidsplan diaconie


BIJLAGE B
Jaardoelstellingen 2020

Diaconie Protestantse Gemeente
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk
Jaardoelstellingen 2020 (bijlage B bij beleidsplan diaconie)

Vanuit de beleidsvoornemens voor het tijdspad 2020-2025 worden de volgende concrete doelstellingen op diaconaal gebied voor het jaar 2020 vastgesteld:

Financieel
Collecten: 

Collecte-rooster KiA wordt gevolgd;
Structuur vaststellen voor vrije (de niet KiA) collecten, waarbij onderverdeling naar aandachtsgebieden KiA gehanteerd wordt:
N = Noodhulp (via extra collectes)
F = Duurzaamheid
D = Diaconaat
K = Kinderen in de Knel
Z = Zending
W = Werelddiaconaat
Gegrafisch gezien wordt max. 35% in de regio besteed en 65% in de rest van de wereld 
Giften uit de verkregen inkomsten op het vermogen, na aftrek overige diaconale kosten:

50% verdelen via KiA prjecten, voor de volgende aandachtsgebieden KiA: 
F = Duurzaamheid
D = Diaconaat
K = Kinderen in de Knel
Z = Zending
W = Werelddiaconaat
10% reserveren vor noodhulp
40% verdelen ver regionaal bekende projecten (Zeeuws giftenadvies, vrije besteding), waarbij besteding niet persé regionaal is (bv. Stichting Figurant, Matoekoe)

In kalenderjaar 2020 speciaal aandacht voor Centraal- en Zuid Amerika.
Deelnemingen projecten (alternatief voor spaar-depositio’s): ad-hoc beslissing op basis van aanbod

Belegging in / verwerving van grond: interesse, maar geen speculatie


Jeugddiaconaat
De diaconie streeft in 2020 naar een actieve betrokkenheid bij en bijdrage aan het (diaconale) jeugdwerk (zoals dat bv. gestalte krijgt in de projecten als Stichting Embrace)

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
De diaconie ondersteunt in 2020 in materiële en immateriële zin het Pakistan-project van de ZWO van de classis Goes met een bedrag van EUR 1.000 en ondersteunt de plaatselijke ZWO-commissie bij het organiseren van locale acties

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Continuering samenwerking met Stichting Welzijn, gemeente Kapelle (samen met andere diaconieën)

Actieve deelname aan en organisatie van de Pinksteractie

Kerk-naar-buiten / Missionaire gemeente
De diaconie wil haar sociaal-maatschappelijke betrokkenheid uitdragen door deelname aan ondersteunende projecten als Stichting Present, Voedselbank de Bevelanden

Duurzaamheid
De diaconie blijft duurzaamheid promoten, onder andere door een ‘warme truien zondag’ op 9 februari 2020.
terug