Plaatselijke regeling Plaatselijke regeling
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk. 
Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting.

Inhoud 

Paragraaf Inhoud

1 Samenstelling van de kerkenraad 
 1. 2.1.  Verkiezing van ambtsdragers algemeen
 2. 2.2.  Verkiezing van ouderlingen en diakenen 
2.3 Verkiezing van predikanten 
 1. 3  De werkwijze van de kerkenraad 
 2. 4  Besluitvorming 
 3. 5  De kerkdiensten 
 4. 6.1.  De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 
 5. 6.2.  De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal 
 6. 6.3.  De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster 
 7. 6.4.  Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen 
7 Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling Ondertekening

Vaststelling (wijziging)
 
Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 12 september 2017 en is vanaf deze datum geldig.

aangepaste versie januari 2013

§ 1. Samenstelling van de kerkenraad
Ordinantietekst
Ord. 4, art. 6 
 1. Elke gemeente heeft een kerkenraad. 
 2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. 
 3. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad 
het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn en wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen.

3.a In afwijking van lid 3 hebben in de wijkkerkenraad naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, een ouderling-kerkrentmeester en twee diakenen zitting. 
 1. In een gemeente met minder dan 300 leden dan wel in bijzondere omstandigheden kan de kerkenraad– met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering, na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord – een kleiner aantal ambtsdragers vaststellen, met dien verstande dat alle ambten aan- wezig zijn en in de plaatselijke regeling is voorzien op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken worden verricht. 
 2. Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt het breed moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende ambtsdragers en na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord, op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken kunnen worden verricht. 
 3. De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening zijn gesteld, als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen. 
 4. De kerkenraad kan predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente verbonden zijn en predikanten van de kerk die lid zijn van de gemeente benoemen tot lid van de kerkenraad. 
§ 1. Samenstelling van de kerkenraad
Plaatselijke regeling
1.1. Aantal ambtsdragers 
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
  Invullen:  verplicht minimum (Ord. 4-6-3)  òf 
predikant   
ouderlingen   
ouderlingen- kerkrentmeester 
diakenen   
Totaal  19 

§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen
Ordinantietekst
Ord. 3, art. 2. De verkiezingsregeling 
 1. De verkiezing wordt gehouden volgens een door de kerkenraad vast te stellen regeling. 
 2. Tot vaststelling of wijziging van deze regeling kan de kerkenraad overgaan met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-7-2. 
 3. De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben, of naast de belijdende leden ook de doopleden stemgerechtigd zijn en legt dit in de in lid 1 genoemde regeling vast. Om stemgerechtigd te zijn dienen doopleden de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt. 
 4. De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien ver- stande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemge- rechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. 
Generale regeling gastlidmaatschap

§ 2.1 Verkiezing van Ambtsdragers – algemeen
Plaatselijke regeling 
2.1.1. Stemrecht 
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd.
Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden.

2.1.2. Regels voor het stemmen 
Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in ord. 4-5.
 
2.1.3. Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee ge- volmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond.

Art. 6 Rechten van gastleden 
4. Gastleden kunnen lid zijn van kerkenraadscommissies en organen van bijstand van ambtelijke vergaderingen. Alleen indien de in ordinantie 3-2 bedoelde verkiezingsregeling van de gemeente daarin expliciet voorziet, hebben zij het passief en actief kiesrecht. Zij kunnen niet worden afge- vaardigd naar een meerdere vergadering.

§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Ordinantietekst
Ord. 3, art. 6. De verkiezing van ouderlingen en diakenen 
1. Verkiesbaarheid
a. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente.
b. Doopleden kunnen (bij toepassing van ordinantie 3-2-3) eerst voor verkiezing in aanmerking ko- men, nadat de kerkenraad zich ervan vergewist heeft, met inachtneming van ordinantie 9-4-1 en 2, dat zij onder de belijdende leden kunnen worden opgenomen.
c. Slechts per geval en na instemming van de algemene kerkenraad kan een stemgerechtigd lid van een andere wijkgemeente tot ouderling of diaken verkozen worden
d. Slechts per geval en na instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering kan een stemgerechtigd lid van een andere gemeente tot ouderling of diaken verkozen worden.
2. Aanbevelingen
Voorafgaande aan de verkiezing wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen.
De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad.
3. Verkiezingsprocedure
a. Bij de aanbevelingen wordt het ambt vermeld waarvoor de betrokkene wordt aanbevolen.
b. Als voor dat ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing door de kerkenraad.
c. Als voor dat ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, maakt de kerkenraad een lijst op met de namen van hen die voor dat ambt door tien of meer stemgerechtigde leden zijn aanbevolen en die verkiesbaar zijn. De kerkenraad kan de lijst aanvullen met de namen van hen die door de kerkenraad zelf voor dat ambt worden aanbevolen.
d. Als het aantal namen op de lijst niet groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, worden de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard.
e. Als het aantal namen op de verkiezingslijst groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, ge- schiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente.
4. Verkiezing door dubbeltallen
a. De stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente kunnen - telkens voor een periode van ten hoog- ste zes jaren - de kerkenraad machtigen om, in afwijking van lid 3, voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast te stellen.
b. In dat geval wordt bij de aanbevelingen de vacature vermeld waarvoor de aanbevolene in aanmer- king komt.
c. Als voor een bepaalde vacature niet meer dan vier aanbevelingen met de naam van dezelfde per- soon worden ingediend door stemgerechtigde leden van de gemeente, kan de verkiezing door de ker- kenraad geschieden.
d. Als voor die vacature vijf of meer aanbevelingen met de naam van dezelfde persoon zijn ingediend door stemgerechtigde leden van de gemeente, kan de kerkenraad de aanbevolene als deze verkies- baar is verkozen verklaren.
e. Als de kerkenraad van de onder c en d genoemde bevoegdheid geen gebruik maakt of als voor die vacature de namen van twee of meer personen zijn ingediend die elk door vijf of meer stemgerechtig- de leden van de gemeente zijn aanbevolen, stelt de kerkenraad voor deze vacature na kennisneming van de aanbevelingen een dubbeltal op, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt.
5. Ambtsdragers met een bepaalde opdracht
In afwijking van het in de leden 3 en 4 bepaalde kunnen ouderlingen en diakenen met een bepaalde opdracht verkozen worden door de kerkenraad uit de stemgerechtigde leden van de gemeente, nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld personen aan te bevelen die naar hun me- ning voor verkiezing in aanmerking komen. Ambtsdragers met een bepaalde opdracht die door de al- gemene kerkenraad zijn verkozen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, maken als bovental- lig lid deel uit van de algemene kerkenraad en kunnen tevens, op verzoek van de wijkkerkenraad van de wijkgemeente waartoe zij behoren, deel uitmaken van die wijkkerkenraad.
Aanvaarding
Zij die zijn verkozen geven uiterlijk een week nadat zij in kennis zijn gesteld van hun roeping tot het ambt, bericht of zij deze roeping aanvaarden.
7. Bekendmaking
Nadat degenen die verkozen zijn hun roeping hebben aanvaard, maakt de kerkenraad hun namen aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging respectievelijk verbintenis.
8. Bezwaren 
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging (dan wel in geval van een herverkiezing de verbintenis) van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde le- den van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
9. Behandeling
De kerkenraad probeert het bezwaar weg te nemen. Als het niet wordt ingetrokken zendt de kerken- 
raad binnen veertien dagen na ontvangst van het bezwaarschrift indien het gaat om een bezwaar te- gen de gevolgde verkiezingsprocedure, door naar het regionale college voor de behandeling van be- zwaren en geschillen en, indien het gaat om een bezwaar tegen de bevestiging dan wel verbintenis van de gekozene, naar het regionale college voor het opzicht. 
Het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet terzake een eind- uitspraak. Het regionale college voor het opzicht doet, indien het de bezwaren ongegrond verklaart, een einduitspraak. Tegen de uitspraak van het regionale college voor het opzicht om de bezwaren gegrond te verklaren is beroep mogelijk.
10 Bevestiging of verbintenis 
Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt - met inachtneming van het in ordinantie 9-5-4 bepaalde - de bevestiging dan wel bij aansluitende her- verkiezing de verbintenis plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. De bevestiging kan onder handoplegging geschieden.

§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Plaatselijke regeling
2.2.1 De bevestiging van ouderlingen en diakenen vindt bij voorkeur plaats met Pinksteren.

2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen 
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt tenminste in januari door de kerkenraad gedaan of bij tussentijdse verkiezingen 8 weken voor de verkiezingsdatum.
De aanbevelingen worden besproken door de kerkenraad, en aangevuld met aanbevelingen vanuit de pastoraal assistenten en uit de kerkenraad zelf.

2.2.3. Verkiezingsvorm
Ouderlingen en diakenen worden gekozen zoals omschreven in de ord.3 art.6.3 en ord.3 art.6.10 beschreven staan. 
Ord. 3-7 De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen 
1. De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn telkens terstond als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn van tenminste twee jaar en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn. 
2. Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na de da- tum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is, verkiesbaar.
3. Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of als ambtsdrager zitting heeft in een regionaal of generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn verlengen tot het einde van de termijn waarvoor deze als afgevaardigde is aangewezen of als lid is benoemd. 
4. De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden vast. Wanneer het gaat om de vervulling van een tussentijds ontstane vacature, handelt de kerkenraad met betrek- king tot de datum van aftreden naar bevind van zaken.
5. Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn beves- tigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is.
6. In de plaatselijke regeling voor de verkiezing van ambtsdragers wordt vastgesteld in welke maand de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt gehouden.

§ 2.3 Verkiezing van predikanten
Ordinantietekst
Ord. 3, art. 4. De verkiezing van predikanten
1. Voor de verkiezing tot predikant van een gemeente komen in aanmerking zij die in de Protestantse Kerk in Nederland tot het ambt van predikant beroepbaar zijn.
2. Predikanten voor gewone werkzaamheden zijn pas beroepbaar wanneer zij ten minste vier jaar de gemeente waaraan zij verbonden zijn, hebben gediend. 
Afwijking hiervan is slechts mogelijk met instemming van het breed moderamen van de classicale ver- gadering van de classis waartoe de gemeente behoort waaraan de betrokken predikant verbonden is. 3. Een predikant kan niet binnen twee jaar voor de tweede maal worden beroepen in dezelfde vacature. 
3a. Een predikant tegen wiens vervulling van het ambt ernstige bezwaren zijn gerezen, kan – indien deze bezwaren door het bevoegde college voor het opzicht in behandeling zijn genomen – geen beroep in overweging nemen zolang die behandeling niet onherroepelijk is geëindigd.
4. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad. De kerkenraad van een wijkgemeente verricht de kandidaatstelling tezamen met de algemene kerkenraad in een gezamenlijke vergadering, waarbij elke van beide kerkenraden met de kandidatuur dient in te stemmen. 5. De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente. 
Gaat het om de verkiezing van een predikant die als predikant voor gewone werkzaamheden verbon- den zal worden aan een wijkgemeente, dan geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente.
6. Voor het geval dat de kerkenraad één kandidaat ter verkiezing aan de gemeente voorstelt, is een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist om deze gekozen te kun- nen verklaren. 
7. In een gemeente met meer dan 200 stemgerechtigde leden kan met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering in de in artikel 2-1 bedoelde regeling worden bepaald dat in afwijking van het in lid 5 voorgeschrevene de verkiezing van de predikant geschiedt door de kerkenraad. 
8. In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten de verkiezing van een predikant met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in haar geheel die niet tevens aan een wijkgemeente verbonden wordt, door de algemene kerkenraad. Deze predikant maakt als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad. 
9. De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op de beroeping.
10. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. 
11. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen onverminderd zijn verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen door naar het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat terzake een einduitspraak doet.

§ 2.3. Verkiezing van predikanten

2.3.1. Uitnodiging om te stemmen 
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft door de kerkenraad gedaan. De verkiezing geschiedt door de gemeente.

§ 3. De werkwijze van de kerkenraad
Ordinantietekst 
Ord. 4, art. 8. Werkwijze
1. De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen.
2. De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses, een scriba en een assessor met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen.
3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
4. De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad.
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.
6. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld: het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de gemeente wordt gekend en gehoord, de openbaarmaking van zijn besluiten, de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en het beheer van zijn archieven.
7. De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten aanzien van: 
 • -  het beantwoorden van de doopvragen door doopleden; 
 • -  het toelaten van doopleden tot het avondmaal; 
 • -  het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden; 
 • -  de wijze van de verkiezing van ambtsdragers; 
 • -  het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw; en ter zake van: 
 • -  de aanduiding en de naam van de gemeente; 
 • -  het voortbestaan van de gemeente; 
 • -  het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente; 
 • -  de plaats van samenkomst van de gemeente; 
 • -  het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van een kerkgebouw;
  zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.
  Het kennen en horen dient in elk geval plaats te vinden in de vorm van een beraad in de gemeente indien het beraad in de desbetreffende ordinantie is voorgeschreven.
§ 3. De werkwijze van de kerkenraad
Plaatselijke regeling 
3.1. Aantal vergaderingen 
De kerkenraad vergadert in de regel 10 maal per jaar. 
3.2. Bijeenroepen van de vergadering 
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 6 dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen. (de agenda).
3.3. Verslaggeving Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld. 
3.4. Openbaarmaking besluiten 
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt. 
3.5. Kerkenraadsvergaderingen 
De vergaderingen zijn in beginsel niet openbaar. Indien de kerkenraad dit wenst kan zij besluiten om gemeenteleden en/of andere belangstellenden toe te laten. 
3.6. Plaatsvervangers 
In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen. 
3.7. De gemeente kennen in en horen over 
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een be- paalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt
§ aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en 
§afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen. 
3.8. Toelating toehoorders tot de vergaderingen 
De vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar. De kerkenraad kan echter besluiten dat gemeenteleden (en anderen belangstellenden) als toehoorder tot een bepaalde vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden. 
3.9. Archiefbeheer 
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verant- woordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g. 
3.10. Bijstand door commissies 
De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:
- pastorale team
- naast en in overleg met de kerkenraad zijn pastoraal assistenten werkzaam. Zij verzorgen het grootste deel van de pastorale bezoeken, in overleg met het pastorale team. De pastoraal assistenten worden evenals de ambtsdragers voor vier jaar benoemd en worden in dezelfde dienst als ambtsdragers benoemd en gezegend. Op hen is heb bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
Aantal pastoraal assistent > 75 jr.; 6 Aantal pastoraal assistent 25 – 75jr.; 8 
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de verantwoording aan de kerkenraad e.d. zijn per commissie vastgelegd in een instructie.

§ 4. Besluitvorming 
Ordinantietekst 
Ord. 4, art. 5 Besluitvorming
1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen. 
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. 
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. 
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, ter vergadering aanwezig is.
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.
5.Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn de leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is voorzien.

§ 5. De kerkdiensten 
Ordinantieteksten 
Ord. 5 artikel 1 De eredienst
3. Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten worden vastgesteld door de kerkenraad. 
Ord. 6 artikel 2 De toelating tot de doop
4. De kerkenraad bepaalt of doopvragen door doopleden mogen worden beantwoord. De kerkenraad neemt een besluit tot wijziging van het beleid ter zake niet dan na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben. 
Ord. 7 artikel 2 De toelating tot het avondmaal
De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen deelnemen.
De kerkenraad neemt een beslissing tot wijziging van het beleid ten aanzien van de deelname aan het avondmaal niet dan na beraad in de gemeente, tot deelname waaraan de leden van de gemeente worden uitgenodigd.
Ord. 5 artikel 4 Andere levensverbintenissen
1. De kerkenraad kan- na beraad in de gemeente- besluiten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.

§ 5 De kerkdiensten 
Plaatselijke regeling 
5.1. Plaats en aantal kerkdiensten 
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Mozeskerk, Noordstraat 4 of andere locatie. 
5.2. Beantwoording doopvragen 
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden, doopleden en de partner van het doop/belijdend lid de doopvragen beantwoorden, ook als de partner geen doop of belijdend lid is. 
5.3. Deelname aan het avondmaal 
Wij geloven dat de Heer ons nodigt aan de tafel van de Heer. Het is niet onze tafel waar we een ieder nodigen, het is de tafel van de Heer. Daarom mag iedereen deelnemen aan het avondmaal. 
5.4. Levensverbintenissen
Alle levensverbintenissen van twee personen kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.
Een verzoek daartoe ten minste 6 weken van tevoren in te dienen bij de kerkenraad.

§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden kerkrentmeesterlijk 
Ordinantieteksten 
Ord. 11, art. 2 Het college van kerkrentmeesters 
1. De ouderlingen-kerkrentmeester vormen tezamen met de kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het college van kerkrentmeesters.
2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden.
De meerderheid van het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters. 
3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen.
4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige toepassing hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen. 
5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeester.
Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn. 
6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
a. wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en 
b. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
- het zorg dragen voor de geldwerving;
- het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente; 
en voorts
b. het beheren van de goederen van de gemeente;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en - indien aanwezig - het trouwboek;
g. het beheren van de archieven van de gemeente;
h. het beheren van de verzekeringspolissen.
Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en
- de herderlijke zorg.
8. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toever- trouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
9. Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor rechtshandelingen betreffende: - het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de gemeente;
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting; 
het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.
diaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastge- stelde begroting zijn voorzien.

§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden kerkrentmeesterlijk 
Plaatselijke regeling 
6.1.1. Omvang van college van kerkrentmeesters; 
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 leden. 
6.1.2. Kerkrentmeesters–niet-ouderling
Van de 5 genoemd in 6.1.1. kerkrentmeesters zijn er 3 ouderling.
De overige 2 zijn geen ouderling. Zij hebben als taak het praktische onderhoud van de ge- bouwen en financiën. Zij kunnen de vergaderingen bijwonen als adviseur. 
6.1.4. Plaatsvervangers 
In de vergadering, genoemd in art. 6.1.3. , worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen. 
6.1.5. De administratie 
Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan.
De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. 
Deel1A -ModelPR1- Pagina11 
6.1.6. De bevoegdheden van de penningmeester 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 7.500,00 per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt een ander lid van het college op als diens plaatsvervanger. 
Ord. 11, art. 5. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 
1. De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters tezamen. Het college van kerkrentmeesters wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan.
3. In alle andere aangelegenheden wordt de gemeente vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de kerkenraad tezamen. De kerkenraad wijst voor elk van beiden uit zijn midden een plaatsvervanger aan.

§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 
Ordinantieteksten 
Ord. 11, art. 3. Het college van diakenen 
1. De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uit ten minste drie leden.
2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn. 
3. Indien aan de besluitvorming van het college van diakenen minder dan drie leden deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
a. wanneer, bij deelname door twee diakenen, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en 
b. wanneer, bij deelname door één diaken, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
4. Het college van diakenen heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door: 
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
- het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;
en voorts 
b. het beheren van de goederen van de diaconie;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
e. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn;
f. het beheren van verzekeringspolissen.
5. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
6. Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor:
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting;
het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.
7. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen, fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland.
Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan het college van diakenen besluiten diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal werk van de gemeente.
8. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van diakenen beslissingen waaraan voor de diaconie van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien. 
Ord. 11, art. 5. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 
2. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie.
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie. De diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van diakenen tezamen. Het college van diakenen wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan.

§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal 
Plaatselijke regeling 
6.2.1. Omvang college van diakenen; Het college van diakenen bestaat uit 7 leden. 
6.2.3. Plaatsvervangers 
In de vergadering, genoemd in art. 6.2.2. , worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen. 
6.2.4. De administratie 
Het college van diakenen wijst een administrateur aan.
De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. 
6.2.5. De bevoegdheden van de penningmeester 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 7.500,00 per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt een ander lid van het college op als diens plaatsvervanger.

§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster 
Ordinantieteksten 
Ord. 11, art. 6. De begrotingen en het collecterooster 
1. Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de kerkenraad en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en het collecterooster van het komende kalenderjaar. 
2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun ont- werpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg opgesteld ge- meenschappelijk ontwerpcollecterooster.
3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij met het betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen overeenstemming wordt verkregen, vraagt de kerkenraad bemiddeling van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het regionale college neemt de kerkenraad een definitief besluit. 
4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de ge- meente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de begrotingen kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is aangegeven. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het collecterooster vast. 
5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde in lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing. 
Ord. 11, art. 7. De jaarrekeningen 
1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun ont- werpjaarrekeningen over het laatstverlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor.
2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen kenbaar te maken. op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is aangegeven. 
3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de kerkrentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de kerkenraad een voorbehoud maakt, of het regionale college voor de behandeling van beheerszaken nader overleg wenst. 
4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen registeraccountant of accountant-administratieconsulent dan wel twee andere onafhankelijke deskundigen.

§ 6.3. de vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
Plaatselijke regeling 
6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd op de website. 
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. 
De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.

§ 6.4. Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
In deze paragraaf worden nog een aantal vermeldingen van de kerkrentmeesters en de dia- kenen in de ordinanties bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland genoemd, bedoeld om een indruk te geven van de taken, die in de kerkorde zijn toegedacht aan het college van kerkrentmeesters resp. diakenen en die in de vorige paragrafen van het model nog niet zijn genoemd. 
I . Kerkrentmeesters 
Ordinantie 3 
art. 5 (beroeping van predikanten)
3. Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave van de toegezegde inkomsten en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend door de preses en de scriba van de (algemene) kerkenraad en door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters. 
art. 10
2. Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters, 
 • -  de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet diaconale aard, 
 • -  het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek. 
art. 28
2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn.
Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld 
- voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen; 
Ordinantie 4 
art. 8
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplanop, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. 
Ordinantie 5 
art. 6
2. De kerkmusicus wordt benoemd door de kerkenraad na overleg met het college van kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de kerkmusicus geschiedt door het college van kerkrentmeesters.
Art. 7
1. Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een koster, of een team van vrijwilligers die de koster taken uitvoert.
2. De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de koster geschiedt door het college van kerkrentmeesters. De aanstelling kan ook op basis van een vrijwilligersovereenkomst. 
Art. 8. Het kerkgebouw
1. De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten berust bij het college van kerkrentmeesters.
2. Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad, gehoord het orgaan van de kerk dat op dit terrein werkzaam is.
3. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad bij voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden.
II . Diakenen 
Ordinantie 3
Art. 11. Het dienstwerk van de diakenen
1. Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen 
toevertrouwd 
 • -  de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 
 • -  de dienst aan de Tafel van de Heer; 
 • -  het mede voorbereiden van de voorbeden; 
 • -  het inzamelen en besteden van de liefdegaven; 
 • -  het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping; 
 • -  het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven; 
 • -  het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn; 
 • -  het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande; 
 • -  het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat 
 • -  en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.
Art. 28.De kerkelijke medewerkers
2.De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn.
Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld
-voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen. 
Ordinantie 4
Art. 8. Werkwijze
5.De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan. 
Ordinantie 7
Art. 3. De viering van het avondmaal
1.Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen.
De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk. 
Ordinantie 8
Art. 3. De diaconale arbeid
3.De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht.
4.De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, met inacht- neming van het bepaalde in ordinantie 14.

§ 7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 
Ordinantieteksten 
Ordinantie 4-7-2 
De regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente worden vastgesteld en gewijzigd na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben en na overleg met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de organen van de gemeente voor zover een regeling op het functioneren van zulk een college of orgaan rechtstreeks betrekking heeft. Deze regelingen zijn ten minste: 
- de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers;
- de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad;
- de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.
Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het breed moderamen van de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse gemeente tevens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie. 
Ordinantie 7-2-2 
De kerkenraad neemt een beslissing tot wijziging van het beleid ten aanzien van de deelname aan het avondmaal niet dan na beraad in de gemeente, tot deelname waaraan de leden van de gemeente worden uitgenodigd. 
Ordinantie 5-4-1 
De kerkenraad kan - na beraad in de gemeente - besluiten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend. 
Ondertekening 
Aldus te Kapelle-Biezelinge vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 12 september 2017 
André Verschoor,
Preses Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk 
Marieke Burger,
Scriba Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk
terug