Lidmaatschap Lidmaatschap
Een kind wordt gedoopt en is daarmee lid van de gemeente. Als een volwassene gelooft, maar niet is gedoopt, en dus nog geen lid is, kan hij/zij hierover een gesprek aanvragen bij de predikant(e) van onze gemeente.

DOOPLID:
Deze persoon is gedoopt in een Gereformeerde, Hervormde, Evangelisch-Lutherse of Protestantse Gemeente of als gedoopt lid van een ander kerkgenootschap overgekomen.

BELIJDEND LID:
Deze persoon heeft belijdenis gedaan in een Gereformeerde, Hervormde, Evangelisch-Lutherse of Protestantse Gemeente of is als belijdend lid van een ander kerkgenootschap overgekomen.


MEEGEREGISTREERDE
Meegeregistreerden worden geregistreerd met het oog op hun relatie met een protestants lid. Door vertrek uit het (Protestantse) gezinsverband (door overlijden van het lid, echtscheiding, verhuizing, etc.) wordt de meegeregistreerde verwijderd uit het ledenbestand, maar kan daarna wel als vriend opgenomen worden in de registratie. Graag zelf deze voorkeur doorgeven aan de ledenadministratie.

VOORKEURLID:
Wanneer iemand verhuist naar een andere gemeente wordt deze persoon automatisch overgeschreven naar de nieuwe kerkelijke gemeente. Het is mogelijk om bij de oorspronkelijke gemeente ingeschreven te blijven als voorkeurlid. Men kan dit bij de ledenadministratie van de oude gemeente aanvragen. Na acceptatie door de kerkenraad wordt men dan ingeschreven als 'Voorkeurlid'.
Als een "Voorkeurlid" op een later tijdstip gaat verhuizen blijft het "Voorkeurlidmaatschap" van kracht. Men wordt in dat geval niet automatisch lid van de kerk in de nieuwe kerkelijke gemeente. Liever lid van de nieuwe gemeente? Laat het even weten. Wij regelen dat voor u.


VRIEND: (voorheen "Blijkgever van verbondenheid")
Vriend kan/kunnen zijn:
  • 'Zij, die lid zijn van een andere (wijk)gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, maar zich ook verbonden weten met onze gemeente'
  • 'Zij, die lid zijn van een kerk die niet behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland, maar zich ook verbonden weten met onze gemeente'
  • 'Zij, die van geen kerk lid zijn, maar zich wel verbonden weten met onze gemeente'
In de Kerkorde is vastgelegd dat het mogelijk is om personen, die zich niet aansluiten bij een kerkelijke gemeente, toch op te nemen in de registratie. Bijvoorbeeld wanneer deze personen wel graag de kerkdiensten bezoeken of meedoen aan kerkelijke activiteiten. In de kerkorde van de Protestantse Kerk wordt specifiek vermeld dat het pastoraat ook naar hen uitgaat.

GASTLID:
Zie Generale Regeling voor het gastlidmaatschap.


ONGEDOOPT:
Ooit als kind wel aangemeld bij de ledenadministratie, maar van een doop is het (nog) niet gekomen.
Ongedoopte, thuiswonende, kinderen worden bij bereiken van 18 jarige leeftijd automatisch omgezet naar 'Meegeregistreerd lid'. Men mag zelf de voorkeur aangeven om "Vriend" te worden. Graag zelf deze voorkeur doorgeven aan de ledenadministratie.

Als iemand gedoopt is en lid is van een andere Christelijke kerk, moet diegene om lid te worden zelf actie ondernemen. De eerste stap is een gemotiveerd verzoek aan de scriba (secretaris) van de Mozeskerk. Na instemming zorgt de kerkenraad dan voor de inschrijving. In plaats van een schriftelijk verzoek kan er ook een gesprek gevoerd worden met iemand van de kerkenraad, bijvoorbeeld de predikant.


Meer informatie:
leden@pknkapellebiezelinge.nl
terug