Beleidsplan Gemeente Beleidsplan Gemeente
BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE
KAPELLE-BIEZELINGE-EVERSDIJK

2020 - 2024

Ons Visitekaartje............................................................................................. 3
Rol van de kerkenraad................................................................................... 4
De vierende gemeente................................................................................... 6
De zorgende gemeente.................................................................................. 7
De lerende gemeente..................................................................................... 8
Jeugdwerk....................................................................................................... 8
De dienende gemeente.................................................................................. 9
De missionaire gemeente.............................................................................. 9
Beheer en vermogensrechtelijke taken........................................................ 9


 

Ons Visitekaartje


De Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk is een levendige gemeenschap, die overtuigd is van en verwonderd over de trouw van God aan generaties. Wij willen een gastvrije en veilige plaats zijn, waar God en mensen elkaar kunnen vinden.

In Jezus zien wij wat God met mensen wil: daadkrachtige liefde, kwetsbaren gaan voor, bevrijding van kwaad. Voor ons vraagt het Evangelie daarom om daden van respect, zorgzaamheid, duurzaamheid en creativiteit. Met een nuchtere, kritische houding willen wij in de wereld en de samenleving staan. Wij gunnen aan ieder ander de schat van geloof, die alles te maken heeft met kracht en troost bij verdriet, maar net zo goed met enthousiasme, vrolijkheid en feestelijkheid.

Dit is het uitgangspunt voor ons beleid.
 
 1. Waar geloven wij in?
We geloven in een levende God die trouw is aan ons door de generaties heen. Hiervan zijn we overtuigd en verwonderd en op basis daarvan willen we een plaats zijn waar God mensen ontmoet en mensen elkaar ontmoeten. God is de bron waardoor wij in beweging blijven om het Evangelie handen en voeten te geven voor de nabije en verdere toekomst.
 
 1. Wat zijn onze kerntaken?
We willen een gemeente van Jezus Christus zijn, waar openheid, gastvrijheid en veiligheid ervaren wordt, naar binnen en naar buiten toe.
Ieder gemeentelid hoort bij die gemeente; niemand mag worden uitgesloten. Voor iedereen willen we een veilige plaats bieden en zijn. Daarom willen we voortdurend zoeken naar mogelijkheden in ontmoeting en communicatie, die een uitnodigend karakter hebben. We leren, vieren, dienen in de naam van levende God en luisteren naar God en naar andere mensen.
 
 1. Wat willen we uitdragen?
We willen respectvol omgaan met anderen. We willen betrouwbaar zijn en zorgzaam voor andere mensen, waardoor anderen zich thuis voelen. Op die manier dragen we uit dat geloven zin heeft en ruimte geeft voor troost, verdriet, vrolijkheid, feestelijkheid en enthousiasme. Op die manier willen we aanstekelijk zijn voor andere mensen.
 
 1. Wat zijn onze kwaliteiten daarbij?
Vanuit de wereld wordt een appèl op ons, als gemeente van Jezus Christus, gedaan. Dat betekent dat wat er in de wereld gebeurt ons niet koud laat. We willen nuchter en praktisch in de samenleving staan. We willen het alledaagse leven kritisch volgen, waarbij we invulling geven in het aanklagen van de nood voor God en mensen. We beseffen dat we daarin een bescheiden rol kunnen spelen, maar geven er invulling aan door zorgzaam, barmhartig, duurzaam, respectvol en creatief om te gaan met mensen en de natuur.
 
 1. Wat willen we bereiken?
We willen dat anderen zich thuis voelen bij ons. We willen dat andere mensen zich zo geraakt voelen door God en dat ze daardoor de SCHAT van het geloof mogen ervaren.

 

Rol van de kerkenraad


De kerkenraad ziet het als haar taak om mensen te stimuleren en enthousiast te maken om mee te doen en hun talenten in te zetten in de kerkelijke gemeente.
Daarnaast coördineert de kerkenraad de uitvoering en toetst deze aan het beleidsplan. Daarmee is niet gezegd, dat het beleidsplan een keurslijf is. Het geeft, vanaf het moment dat het is aangenomen, echter wel de kaders aan, die gezamenlijk zijn vastgesteld, van waaruit gewerkt wordt en waarvoor middelen zijn gereserveerd. Gaandeweg kan het beleidsplan wel verbeterd en verfijnd worden.

Jaarlijks worden op basis van het beleidsplan speerpunten bepaald, die worden vastgelegd in een jaarplan.


Algemene taken
 1. De kerkenraad is belast met de leiding van de kerk. Daartoe is in de plaatselijke regeling de samenstelling, verkiezing en werkwijze beschreven.
 
 1. Jaarlijks een evaluatie met de predikant houden over zijn/haar functioneren.
 
 1. Cederhof-diensten organiseren volgens rooster samen met andere kerken in de gemeente. Bij de diensten van onze kerk in Cederhof is naast de voorgaande predikant een ouderling aanwezig en bij de Maaltijd van de Heer ook een diaken.
 
 1. Jaarlijks wordt een gemeente-avond georganiseerd, waarop de jaarrekening en de begroting worden besproken, met daarnaast onderwerpen naar keuze.
 
 1. De kerkenraad onderhoudt contacten met buurgemeenten en externen, en breidt deze zo mogelijk uit.
 
 1. De inhoud van de website valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, evenals het getoonde op de beamers.
 
 1. Een groot aantal praktische punten en activiteiten zijn beschreven en vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Communicatie
Communicatie is voor de gemeente die we willen zijn belangrijk. Communicatie is een verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Ze informeert, betrekt, stimuleert en activeert haar leden door communicatie actief in te zetten. De kerkenraad heeft verschillende communicatiemiddelen ter beschikking;
De kerkenraad gebruikt niet alle beschikbare (social media) middelen. Over andere dan bovenstaande middelen zal de kerkenraad (zo nodig) een aanvullend besluit nemen als inzet wenselijk wordt geacht.

Communicatie heeft een in- en extern karakter. Interne communicatie richt zich op:
 • Kerkelijke vieringen in de Mozeskerk;
 • Omzien naar elkaar;
 • Versterking van de onderlinge band;
 • Bekendmaking van activiteiten van onze gemeente;
 • Bekendmaking van activiteiten uit (PKN) gemeenten Zuid-Beveland Oost;
 • Bekendmaking van activiteiten uit de ring Goes;
 • Verslag van activiteiten;
 • Informatie met betrekking tot het kerkelijk functioneren.

Externe communicatie richt zich op:
 • Kerkelijke vieringen in de Mozeskerk;
 • Uitdragen ‘visitekaartje’;
 • Uitdragen van het Woord van God;
 • Uitnodigen om (laagdrempelig) deel te nemen aan kerkelijke activiteiten voor niet-leden.

Om de verantwoordelijkheid van de kerkenraad te borgen is:
 • Een ouderling (met bijzondere taken) aangesteld als ‘communicatie-ouderling’;
 • De ‘communicatie-ouderling’ is linking-pin tussen kerkenraad en communicatieteam;
 • Een communicatieteam actief onder voorzitterschap van de ‘communicatie ouderling’ waarin (eind)redactie van Triade, de webmaster(s) en beheerder(s) van social media applicaties zijn vertegenwoordigd en waarin uitvoering gegeven wordt aan het communicatiebeleid van de kerkenraad;
 • Zal in iedere KR vergadering per onderwerp worden bepaald wat wel/niet gecommuniceerd dient te worden;
 • Verloopt communicatie die niet kan wachten op de eerstvolgende Kerkenraadsvergadering via de ‘communicatie ouderling’ en (waar nodig) via het Moderamen;
 • Zal communicatie op iedere vergadering besproken worden (‘Lessons Learned’).

De verantwoordelijk van de kerkenraad ten aanzien van communicatie wordt uitgevoerd door het communicatieteam. Het communicatieteam heeft een uitvoeringsregeling waarin in ieder geval is opgenomen:
 • Samenstelling van het communicatieteam;
 • De werkwijze van het communicatieteam;
 • Relatie met de ‘communicatie ouderling’ en het moderamen;
 • Communicatiematrix: Doel > Doelgroep > Middel;
 • Uitvoering binnen kaders van de Privacyverklaring;
 • Uitvoering binnen financiële kaders Kerkrentmeesters;
 • Escalatie besluitvorming.


Vrijwilligers
Een van de belangrijke taken van de kerkenraad is om voldoende mensen enthousiast te maken om zich als vrijwilliger in te zetten en daarbij vooral hun talenten te benutten.

De vrijwilligersstrategie bestaat uit:
Werven
 • mensen aanspreken op hun talenten en motivatie. Om zicht te krijgen op talenten van mensen zal ernaar gevraagd moeten worden;
 • mensen ruim op tijd benaderen;
 • duidelijk takomschrijving geven;
 • vragen hoeveel tijd men beschikbaar heeft en aangeven hoeveel tijd nodig is.

Vasthouden
 • inwerken (snuffelstage, mentor);
 • toerusting, training;
 • samenwerking; bemoedigen, scheppen van een bevestigend klimaat;
 • evaluatie; hoe gaat het? Hoe doen we het, hoe is de betrokkenheid;
 • opstellen en bijhouden van een ‘draaiboek’ voor regelmatig terugkerende activiteiten
  • Startzndag
  • Dankdagmaaltijd

Loslaten
 • afscheid (feestje, bedanken);
 • wil men ingeschakeld worden voor de opvolgers?
 • eindgesprek: wat inspireerde je, waar was je tevreden over en wat stelde teleur?

De vierende gemeente


De Eredienst
De zondagse eredienst neemt in de gemeente een belangrijke plaats in.
De diensten inspireren de gemeente om God te ontmoeten door samen te bidden en te zingen, door uitleg van de Bijbel en toepassing daarvan in ons dagelijks leven.
Belangrijke aspecten daarbij zijn dat de diensten als gastvrij worden ervaren, iemand die nooit in de kerk geweest is moet kunnen voelen dat hij welkom is en volop kan meevieren.
De inrichting van de kerk nodigt uit tot ontmoeting, voor en na de dienst.
In de liturgie moet een evenwicht zijn tussen gewone en speciale diensten, er moet voldoende erkenning zijn (veilig voelen, bekende liederen) naast vernieuwing (nieuwe liederen om nieuwe geloofswoorden te leren). Het taalgebruik in de diensten is hedendaags, er dient een praktische toepassing van de Bijbel geleerd te worden. De mogelijkheid van persoonlijke voorbeden moet aanwezig zijn.

Om de ontmoeting tussen gemeenteleden te bevorderen wordt elke eerste zondag van de maand en na bijzondere diensten gezamenlijk koffie gedronken.
Voor de begeleiding van de gemeentezang wordt het orgel gebruikt. Er kan echter ook gebruik gemaakt worden van andere instrumenten. Het meewerken van zoveel mogelijk gemeenteleden zal hierbij worden gestimuleerd. Ook het meewerken van koren wordt gestimuleerd. De voorgangers bepalen wanneer daarvoor ruimte is in het rooster.

Speciale diensten
Maaltijd van de Heer
Organisatie daarvan is een diaconale taak en wordt in lopende vorm gehouden.

Doopdiensten
Er wordt elk jaar een aantal diensten aangewezen als mogelijke doopdiensten.

Nieuwe vormen van vieren
Een aantal zondagen per jaar worden in de avond diensten met een bijzondere vorm en inhoud gevierd. Het doel is om met deze nieuwe vormen van liturgie mensen op een andere manier aan te spreken. Zo zijn er Taizé-diensten, @nders-vieren diensten, avondgebeden in de advent-en veertig-dagen tijd. Het ontwikkelen van deze nieuwe vormen van vieren spreekt een flinke groep mensen aan en willen wij blijven aanbieden en verder ontwikkelen.

Gezamenlijke diensten
Twee maal per jaar wordt een interkerkelijke dienst voor voorbede en handoplegging georganiseerd in de Hervormde Kerk Kapelle.

Jaarlijks wordt in juni gezamenlijk met de Hervormde Gemeente Kapelle en de Christelijk Gereformeerde Kerk Biezelinge de Weeldienst gehouden.

De zorgende gemeente


Pastoraat
In Pastoraat, vorming en toerusting gaat het om de ontmoeting tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Het lijkt erop dat veel mensen niet meer goed weten hoe ze moeten spreken over en met God. De oude geloofszekerheden en oude woorden hebben onvoldoende inhoud om in de moderne tijd houvast te bieden in het geloof.
In het geloofsgesprek vinden mensen het steeds moelijker om geloofswoorden te vinden.

In de gemeente worden pastorale taken verricht door de predikant, kerkelijk werker, ouderlingen en pastoraal assistenten. Het vinden van voldoende mensen om deze taken te vervullen wordt steeds moeilijker. Mogelijk ligt dat ook voor een deel aan bovenstaande onzekerheid in spreken over ons geloof. Het traditionele huisbezoek wordt door steeds minder mensen nodig gevonden.

We maken onderscheid tussen pastoraat voor ouderen (75+) en pastoraat voor de andere leeftijdsgroepen. Het ouderenpastoraat is traditioneel van opzet: ouderen waarderen bezoek namens de kerk en er zijn voldoende mensen te vinden die dit werk willen doen. Ouderen-ouderlingen en pastorale assistenten bezoeken daarom de ouderen jaarlijks of vaker naar behoefte. Bij crisissituaties is er een taak voor de predikant en/of kerkelijk werker.

Voor de andere leeftijdsgroepen is een pastoraal team geformeerd, bestaande uit de predikant, 2 ouderlingen en 1 diaken, om bezoekwerk op maat te organiseren. Het pastoraal team krijgt de aanvragen voor pastorale ondersteuning binnen. Het team coördineert de bezoeken en verdeelt de bezoeken over de ouderlingen en pastorale assistenten. Hierdoor kan ook beter gebruik gemaakt worden van specifieke talenten van predikant, ouderlingen en pastoraal assistenten. Vanuit dit team zal speciale aandacht zijn voor gemeenteleden in bijzondere situaties zoals ziekte, geboorte, overlijden, werkloosheid, huwelijksjubileum, echtscheiding of nieuw-ingekomenen.

Jaarlijks krijgen alle gemeenteleden de gelegenheid om aan te geven of men bezoek op prijs stelt. Daarnaast dient het team op de hoogte te zijn van het wel en wee van gemeenteleden. Daartoe is informatie vanuit gemeente vereist. Een speciaal e-mailadres (pastoraat@pknkapellebiezelinge.nl) is beschikbaar om situaties die aandacht vragen door te geven.

Om nieuwe en creatieve vormen van omzien naar elkaar te stimuleren met name ook voor randkerkelijken en buitenkerkelijken (afhakers), is het ook de taak van het pastoraal team om elk jaar tenminste één nieuwe activiteit te bedenken en te ontplooien.

Pastoraat voor jongeren wordt gecoördineerd door de jeugd-ouderling.

De lerende gemeente


Wat in de eerste zin van het hoofdstuk over de zorgende gemeente is gesteld is juist ook van toepassing voor de lerende gemeente: veel mensen weten niet meer hoe ze moeten spreken over en met God. Het aanbod aan toerustingsactiviteiten zal hiermee rekening moeten houden. Doel is daarbij steeds om te zorgen voor elkaar, en om een vorm van geloofsgesprek te voeren.

De thema’s voor kringen en groepen en andere vormen van toerusting wordt nu grotendeels bepaald door de predikant en soms door een vraag vanuit de gemeente.

Om wat meer structuur te geven aan de lerende gemeente kan de komende jaren beleid opgezet worden om meer gericht vorming en toerusting aan te bieden. Er kan aanbod gemaakt worden voor speciale groepen, bijv. toerusting voor nieuwe ambtsdragers, pastorale assistenten en voor mensen in een bepaalde leeftijd/levensfase. Maar ook kan aanbod gemaakt worden voor bepaalde manieren van leren (doeners, praters, lezers, kijkers). Waar mogelijk sluiten we aan bij een gezamenlijke ‘lerende’ activiteit of cursus.

Jeugdwerk


In onze gemeente zijn gelukkig heel wat kinderen en jongeren aanwezig. Net als overal elders blijft het moeilijk om als kerk de jeugd aan te spreken. Het is belangrijk om ook bij de jeugd onderlinge ontmoeting en verbinding te stimuleren. Gebondenheid aan een vertrouwde groep is voor jongeren onmisbaar om het gevoel te behouden bij de kerk te (willen) horen en om over hun geloofsleven te praten. Bij deze activiteiten wordt zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid van de jongeren gestimuleerd. Zij moeten daartoe de ruimte krijgen om eigen invulling en vormen te ontwikkelen.

Ook in het jongerenwerk is communicatie met de jongeren essentieel. Nog meer dan voor anderen wordt moderne media in deze groep gebruikt.

Het jongerenwerk wordt gecoördineerd door de jeugdouderling en jeugd-assistent. Zoveel mogelijk wordt hierbij samengewerkt met de Hervormde Gemeente Kapelle.

Het aanbod van het gezamenlijk jongerenwerk:
 1. Kindernevendienst tijdens de kerkdiensten voor kinderen van basisschoolgroepen 1 t/m 8
 2. Basiscatechese voor groep 7 en 8 basisschool, afgesloten met een viering.
 3. 3 jeugdclubs: 12+, 14+ en 16+.
 4. Er worden 3 jeugddiensten per jaar georganiseerd door de clubs, afwisselend in de Mozeskerk en in de Hervormde Kerk Kapelle.
 5. Andere diensten zijn:
  • de peuterkleuterdiensten
  • de Maaltijd voor de Heer met, door en voor de kinderen
  • de GezinSchool-Kerkdienst
 6. Gespreksgroep predikant met jongeren, als mogelijk voorbereiding op afleggen belijdenis.
 7. De Activiteitencommissie organiseert jaarlijks activiteiten in de herfst- en meivakantie, bijvoorbeeld knutsel-/bingo-ochtend en een afsluiting van het seizoen voor alle kinderen van de kindernevendienst
 8. Samen met de Hervormde Gemeente Kapelle wordt ieder jaar nagegaan of we nog andere activiteiten moeten organiseren. Zo wordt er bijvoorbeeld de laatste jaren meegedaan met de landelijke Sirkelslag kids (8 tot 12 jaar ) en Sirkelslag Young (12 tot 16 jaar).

De dienende gemeente


Diaconie
De diaconie heeft een eigen beleidsplan voor het diaconale werk welke gepubliceerd wordt via de website www.pknkapellebiezelinge.nl.

Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
De ZWO commissie is een samenwerking met de Hervormde Gemeente Kapelle. Zij onderneemt, onder verantwoordelijkheid van de beide Diaconieën, activiteiten om het werk van de PKN (Kerk in Actie) onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen. Daarnaast steunt de ZWO commissie andere doelen, zoals projecten die vanuit de nabije omgeving in ontwikkelingslanden werken.

De missionaire gemeente


In het visitekaartje staat: “wij gunnen aan ieder ander de schat van het geloof”. Daarmee is onze missionaire opdracht beschreven. Het delen van de schat van het geloof met elkaar kan binnen en buiten de kerk plaatsvinden en kan elke gelovige doen.

Aandachtspunten zijn:
 
 • Toerusten van kerkleden voor hun missionaire taak (overlap met de lerende gemeente).
 • Veel diaconale activiteiten hebben een sterk missionaire component.
 • Aandacht voor toegankelijkheid en gastvrijheid van de gemeente, bijv. een welkomstcommissie bij diensten en aandacht voor nieuwingekomenen.
 • Aandacht voor kerkverlaters: “afscheids” gesprek of enquête met het doel om ervan te leren, te weten of de gemeente iets gemist heeft, zonder verwijten of nadruk op terugkeer.
 • Kerk aanwezig laten zijn binnen de gehele Kapelse gemeenschap, onder andere door vermelden van kerkdiensten en andere activiteiten in de Scheldepost.
 • Als kerk actief acteren binnen moderne sociale media.

Beheer en vermogensrechtelijke taken


College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 5 kerkrentmeesters, waarvan 3 ouderling-kerkrentmeesters. De kerkrentmeester met de neventaak penningmeester krijgt een onkostenvergoeding.

Het college draagt zorg voor:
 • Aanstellen van organisten
 • Beheer en Onderhoud gebouwen en overig onroerend goed
 • Financiële administratie (uitvoering penningmeester)
 • Ledenadministratie in het kerkelijk bureau

Financiën
Actie Kerkbalans: alle leden worden schriftelijk opgeroepen om hun vaste vrijwillige bijdrage te leveren.

Niet-betalers worden herinnerd middels Triade, gevolgd door een brief.

Er wordt een aparte Dankdag collecte gehouden. Ook deze wordt schriftelijk onder de aandacht van de leden gebracht.

De begroting voor het nieuwe jaar (zowel Kerkrentmeesters als Diaconie) wordt uiterlijk in de kerkenraadsvergadering van november besproken en goedgekeurd zodat deze voor de gewenste datum van 15 december in FRIS geplaatst kan worden. De financiële jaarverslagen worden in de kerkenraadsvergadering van maart besproken en goedgekeurd zodat deze op de Gemeenteavond kan worden gepresenteerd.

Kosters
Het college benoemt de kosters (doordeweekse koster en zondagse kosters).
De doordeweekse kosters krijgen een onkostenvergoeding.


 
terug