Wijzigingen doorgeven Wijzigingen doorgeven
-Wijzigingen:
Melding aan de burgerlijke gemeente van verhuizing, overlijden en wijziging burgerlijke staat (huwelijk, echtscheiding etc.) komt via de Landelijke Registratie Protestantse kerk bij ons binnen. Uitzondering geldt als u hiertegen bezwaar hebt gemaakt bij SILA of BRP (voorheen GBA).
Kerkelijke gegevens zoals doop, belijdenis, de kerkelijke inzegening van een huwelijk en de bevestiging van ambtsdragers registreren we zelf.
Aangifte van geboorte komt NIET via LRP bij ons binnen.

-Geboorte: graag een kaartje naar de scriba. Deze stuurt het bericht door naar de predikant en ledenadministratie. Met het geboortekaartje geeft u aan geen bezwaar te hebben tegen opnemen van uw kindje in de ledenadministratie van onze gemeente en de Protestantse Kerk in Nederland. Tevens geeft u aan geen bezwaar te hebben tegen opname in de SILA-registratie.

-Verhuizing naar Kapelle-Biezelinge
De ledenadministratie krijgt automatisch een melding dat u bij ons bent ingeschreven. U ontvangt van ons een welkomst brief met de nodige informatie. Wellicht wilt u liever bij de vorige kerkelijke gemeente blijven of helemaal uitgeschreven worden. Geef dit a.u.b. aan ons door. Wij verzorgen dan de overschrijving of indien gewenst uitschrijving (plaatselijk en landelijk)

-Verhuizen naar elders
Bij verhuizing naar elders (buiten Kapelle-Biezelinge-Eversdijk) wordt men automatisch overgeschreven naar de kerk in de nieuwe wijk.
Het is mogelijk om als "Voorkeurlid" bij ons ingeschreven te blijven. Hiervoor is formeel toestemming van de kerkenraad nodig. Onze ledenadministratie kan dat voor u verzorgen. Houdt er rekening mee dat pastorale zorg op grotere afstand beperkt of niet mogelijk is.
Als een "Voorkeurlid" op een later tijdstip gaat verhuizen blijft het "Voorkeurlidmaatschap" van kracht. Men wordt in dat geval niet automatisch lid van de kerk in de nieuwe kerkelijke gemeente. Liever lid van de nieuwe gemeente? Laat het even weten. Wij regelen dat voor u.


-Burgerlijke staat: Wij krijgen niet door of dit een huwelijk of geregistreerd partnerschap betreft. Wel/geen gebruik naam partner? Graag zelf aan ons doorgeven.

-Overlijden: uitvaartondernemer zal, indien dienst van de kerk gevraagd wordt,  contact opnemen met coördinator uitvaartdiensten.

-Uitschrijven: Wij vinden het jammer dat u het lidmaatschap van onze kerk wilt beëindigen. Uiteraard respecteren wij uw verzoek en zullen uw gegevens uit de ledenregistratie verwijderen. Mocht u later alsnog tot een ander inzicht komen, dan willen wij u nu vast laten weten dat u van harte welkom bent.
Belangrijk!
Uitschrijven is niet nodig indien u zich wilt overschrijven naar een andere, bij de Protestantse kerk horende gemeente. Onze ledenadministratie kan de overschrijving voor u regelen. (Of u laat de nieuwe gemeente dit regelen)
Uitschrijven moet schriftelijk gebeuren.

Melden wijzigingen graag via:
Contactformulier "Ledenadministratie"
of
e-mail naar: leden@pknkapellebiezelinge.nl

Zodra de ledenadministratie uw wijziging heeft ontvangen zal dit worden doorgegeven (indien van toepassing) aan: pastorale team, verjaardagsfonds, scriba, penningmeester, kerkbladen bezorging.
terug